Friday, February 05, 2016

Proposta

 Nutrisaun no Seguransa Ai-Han ba Futuru Timor-Leste

I.  Introdusaun

Nutrisaun no Seguransa Al-han hanesan problema rua nebe maka  persica fo atensaun iha nasaun ida nee.  Nutrisaun diak sei fo vantazen moris diak ba labarik no joven sira. Tanba labarik no joven sira maka sei hatutan destinu nasaun nee ba oin. Seguransa Alimentar mos persiza fo antensaun tanba oinsa populasaun iha rai ida nee labele menus ba ai-han hodi asegura no proteze nafatin sira nia moris.

II. Objectivu

Objectivo Pesquisa nee atu buka hatene oinsa kualidade no standar nutrisaun sira nebe maka iha ai-han sira nebe maka ita konsume lorloron iha uma kain no mos iha sosiedade nia laran. No mos oinsa planu no politika governo no sosiedade tomak iha nasaun nee atu garantia konaba seguransa ai-han. 


III. Metodologia

Pesquisa ba asuntu Seguransa ai-han sei uza metodologia intervista no mos buka referencia publikasaun sira hanesan jornal, livro no media electonik hanesan internet. Intervista ba asuntu nee ba matenek nain sira nebe maka durante nee servisu ba area nutrisaun no mos hatene konaba Seguransa Alimentar hanesan Governo (Ministerio Agrikultor) no  ONG sira nebe maka durante nee koalia konaba seguransa ai-han.

Metode referencia baseia ba publikasaun sira nebe maka hakerek ka publika konaba Nutrisaun no Seguransa Ai-han hanesan  media printing, livru no mos media electronika.

Iha metodologia nee ita sei hetan no identifika  xave importante husi pesquisa ida nee. Ezemplu hahan sira nebe maka konsume lorloron iha uma kain ka sosiedade iha standar nutrisaun ka lae. Oinsa kalor nutrisaun ai-han importasaun no ai-han lokal sira iha rai laran.  Pesquisa nee mos sei identifika hahan sira nebe maka oferece ba merenda escolar nee iha standar nutrisaun ka lae?  Atu identifika asuntu sira nee persiza hetan idea ka intervista husi Ministerio Saude, Ministerio Edukasaun no linha Ministerial sira nebe maka durante nee hari’I Konselhu ida hodi asegura seguransa ai-han no nutrisaun nebe maka lidera husi Vise Primeiro Ministro iha V Governo Konstitual. Ba asuntu ida nee sei koordena ho pesoal profesionais sira nebe maka durante nee servisu ba area nee. 

IV. Identifika Problemas

Seguransa Ai-han liu husi pesquisa nee mos sei identifika ai-han lokal saida maka persiza aumentu para bele produz hodi asegura Seguransa ai-han iha rai laran. Iha observasaun no mos publikasaun barak hatudu katak agricultor sira iha ita nia rain barak komesa husik sira nia toos no natar hodi hein subsidi ka ajudus social husi Governo ka Estado. Factor seluk fo impatu ba agricultor sira hodi husik sira nia rain produtividade sira tanba bee hasan ka bee kanu ladiak. Ezemplu rain atu halo natar iha leten bee dalan ka kanu hasan iha tia kraik. Factor ida nee susar ba agricultor sira hodi desenvolve sira rain hodi halo natar. Factor seluk mos tanba distribui equipamento estado hanesan traktor la bazeia ba realidade nebe maka iha base. Ezemplu agricultor sira iha foho leten hetan traktor no agricultor sira iha rai tetuk la hetan traktor. Factor seluk mos politika no makina estado hodi kontrala rutina manutensaun ba equipamentos sira nee la funciona ho didiak.

Fator produtividade menus husi agricultor mos laos tanba agricultor sira lakohi atu produz ai-han maibe falta de konsiensia no mos edukador ba agricultor sira maka la fo ezemplu diak.  Menus produtividade mos agricultor produz barak no menus asesu ba mercado.  Problema populasaun iha area rurais hanesan agricultor nebe maka atu faan sira nia produto iha mercado falta ka menus transportasi. Iha transporte mos estrada ka infrastruturas maka ladiak. 

Pesquisa nee mos sei identifika oinsa mentalidade konsume populasaun ba ai-han lorloron nian. Ai-han sira nee barak liu mai husi  importasaun ka ai-han lokal. Sekarik konsume barak ai-han importasaun nee tanba sa? Sasan importasaun domina iha mercado Timor no fasil hetan duke ai-han lokal. Ou barak liu konsume ai-han lokal tanba lahetan sasan importasaun folin karun ou populasaun sira iha area rural sasan importasaun la too iha sira  nia fatin. 

Ou bele mos hare katak sasan ka ai-han lokal folin karun liu fali sasan importasaun no susar hetan iha centro mercado iha Timor-Leste.

Menus transporte no menus asesu ba mercado bele mos fo vantazen ba agricultor sira hodi hamenus sira nia produsaun iha sira nia toos ka natar. Tanba agricultor halo produsaun barak ba ai-han sira nee sei estraga deit no labele faan iha mercado. Tanba nee mak iha Timor-Leste koinesido liu agricultor subsistensi.  Agrikultor subsistensi katak produz ai-han naton ka ituan deit para atu konsume lorloron no laos atu orienta ba mercado.  Argumento ida nee bele hare iha programa IV Governo Konstitusional liu ba konaba “POVU KUDA GOVERNO SOSA”. Publikasaun no statmentu barak husi agricultor no Sosiedade Civil sira katak programa ida nee slogan deit. Populasaun barak depois halo produsaun barak Governo la kumpri sira nia politika hodi sosa produtu lokal nebe maka populasaun sira produz.

Pesquisa nee mos sei identifika geografikamente strutura rai iha Timor-Leste. Ita sei identifika rai nebe maka potensial ba agricultura hodi aumento produsaun ai-han rai laran. Timor-Leste iha 13 Distrito no 65 Sub-distrito. Iha Distrito no Sub-distrito sira nee strutura rai lahanesan. Balun bele produz hare ka foos no balun labele halo natar hodi produz foos tanba susar atu hetan bee no problema selu-seluk tan. 

Tanba nee governo tenki identifika no registo rai potensial sira nebe maka bele halo atividade agricula hodi aumento Seguransa ai-han. Ezemplu Distrito balun nebe maka labele produz hare ka foos tenki  hamosu fali produto seluk nebe maka fo garantia ba Seguransa ai-han iha nivel Distrito no nivel nasional no mos bele exporta ba Mercado regional no internasional.  Maibe problema; maka oinsa garantia ai-han sira nee ninia kualidade no kuntinualidade iha produsaun no distribuisaun ba nivel sira nebe maka indika iha leten.

Ezemplu balun nebe hatudu iha pesquisa nee mos hamosu vizaun foun ida oinsa mentalidade konsume iha Timor-Leste laos bazeia deit ba etu ka ai-han husi hare ka foos. Agricultor sira oin loron sira hetan susar ba kanu hasan ka bee dalan tanba mudansa klimatika nebe maka obriga agricultor sira husik sira nia natar. Esperincia ida husi Aldea Cirendeu, Sucu Leuwi Gajah, Cimahi, Bandung-Indonesia neba sira hahu muda sira nia mentalidade konsume ai-han ba deit aifarina hahu 1918 iha tempu neba. Lider lokal sira iha aldea nee disidi atu konsume deit aifarina tanba iha momento neba foos nebe maka sira produz sira tenki fo mentadi ba Holanda no mos Liurai Lokal sira nebe maka iha poder.  Sira mos identifika katak iha loron ikus strutura rai sei muda-an hodi difikulta agricultor sira hodi produz foos tanba susar hetan bee.


V. Planu Pesquisa

No
Atividade
Tempu
1.
Identifika problema, narador no prepara lista perguntas.
Loron 3 – 5
2.
Intervista no kompilasaun dadus  no referencia husi publikasaun sira.
Loron 10-20
3.
Identifika problema no formula dadus atu oinsa hahu hakerek
Loron 3-5
3.
Hahu hakerek
Loron 10
4.
Review
Loron 10
5.
Apresenta ba groupu kiik ruma para bele fo kritika hodi hariko tan pesquisa nee.
Loron 10
6
Review no finaliza
Loron 20.


Dili, 2014

No comments: