Wednesday, February 03, 2016

EDUCACÀO CIVICA KA EDUKASAUN SIDADANIA

I.      Introdusaun

Dezenvolvimentu teknolojia informasaun (TI) ka Information Technologi (IT) iha mundu ohin loron fasil ba ema no mos ba nasaun no estadu atu halo komunikasaun direita no nakloke liutan. Nuneé, ohin loron teknolojia informasaun neébe mosu ho tipu oin-oin iha ita nia let, hatudu katak, mundu neé globalizado kompara mundu iha sekulu 19 bainhira sei uza informasaun neébe tradisional. Istorikamente, bainhira mosu media telekomunikasaun hanesan televizaun, no komesa komersializa iha fim de 1930-an, iha dekada neé kedás televizaun nudar material komunikasaun prinsipal iha uma kain ida-idak. Deskoberta (penemuan) ba teknolojia televizaun neé tau nia importansia hanesan deskoberta roda, tanba deskoberta ba material rua neé konsege halo mundansa ba cilivizasaun (peradaban) mundu nian.[1]

Deskoberta televizaun nudar evolusaun ida ba teknolojia komunikasaun neébe iha matenek nain sira iha area komunikasaun sosial, hatete katak, imajem mundu neébe luan no iha fronteiras sai hanesan “aldeia global ida”. Informasaun saida deit mak akontese iha rai  seluk no dok, iha minutu hirak nia laran ema hotu bele aksesu no laiha limitasaun ba tempu. Deskoberta ba teknolojia foun neébé mosu tan, halo roda vida moris nian mos “halai” makaas liu tan. Penemuan seluk hanesan Internet bele hatete nuúdar progreso neébe spektakulu iha aspeitu mundu civilizadu. Tanba teknolojia foun neé halo mudansa siginifikativu ba vida moris emar iha planeta neé. Ho internet, mundu laiha ona limitasaun no fronteiras ba informasaun. Ho internet, ema iha planeta neé bele troka informasaun no “hasoru malu” sem fizikamente. Ho internet mos ema bele iha koñesimentu klean iha aspeitu siensias nian no ho internet mos ema bele kapasita nia-an ho tipu informasaun oioin iha mundu globalizadu neé.

Neé hatudu katak, depois de revolusaun industrial iha sekulu kotuk liu ba, mosu revolusaun informasaun iha dekada hirak liu ba. Vida moris aselera lalais liu tan. Deskobertas teknolojia foun espalha ho lais liu iha tinan hirak nia laran deit, laos ona sekulu ba sekulu. Kalkulasaun neébe uluk presija han tempu iha dekada hirak nia laran, ohin loron bele halo iha minutu nia laran deit. Komunikasaun neebé iha tempu uluk bele han tempu fulan ba fulan, ohin loron bele hetan iha konta segundu (detik) deit tuir Peter Russel.[2]

Maske nuneé, iha aspeitu seluk, teknolojia informasaun hirak neé bainhira uza sem filtrasaun sei iha impaktu mak difikulta aspetu vida moris nian, neébe hahu husi mentalidade hanoin toò karakterista sidadania iha nasaun no mos iha mundu. Ba efetu ida neé kada nasaun iha mundu konkore atu halo kualidade dezenvolvimentu iha pais no sosiedade. Laiha nasaun ida iha mundu mak hakarak mantein nafatin no lakohi avansa iha dezenvolvimentu. Dezenvolvimentu pais no dezenvolvimentu karakteristika ba estadu – nasaun neé buat rua neébe labele no laiha separasaun hanesan dupla moeda nian (Budimansyah, 2010:1). Dezenvolvimentu neé tenki sustentável hodi nasaun kontinua haforsa no hametin eksistensia iha mundu hodi forma sidadaun iha nasaun hanesan sidadania neébe inteligente no diak (smart and good citizen). Prosesu dezenvolvimentu neé la seès husi prosesu edukasaun sidadania ou civic education.

Husi inisiu termus kona-ba aprendizagem istilah civic intruduz husi Legium Veteranu Amerikana ho objetivu atu hametin nasaun Amerika neébe maka Cidadão sira iha variedade rasa, kultura no nasionalidade oin-oin (Wahab dan Sapriya, 2013:3). Tuir Legium Veteranu neè katak; hodi kompriende valor no historia luta iha konstrusaun nasaun Amerika para Cidadão Amerikana aprecia hodi konstrui nasaun ho demokratis no responsabilidade.

II.   Kontesktu Edukasaun Civica iha Mundu

Historia hakerek katak kolonialismu, modernismu, no nasionalidade ansi no lalais liu, barak mak rezulta istilo ba vida moris (gaya hidup), estrutura sosiàl, klasse sosiàl, no etapa kultural iha kumunidade. Mudansa neè obriga ita atu formula fila fali saída los maka ita nia identidade povo nasaun no estadu (Budi Susanto, SJ dlm Politik & Postkolonialistas di Indonésia).[3]

Mudansa ba estrata sosiàl neébe maka temi iha leten laos manobra deit husi autoridades no empresário balun, maibe efetu husi estratejia no izolamentu media komunikasaun neébe lori ema ba informasaun (post) modernu neébe boot, fantástiku no temporária (instan). Habitante moris sosiedade nian iha tempo modernu muda mos ema nia hanoin, asaun, no mentalidade moris lorloron nian iha sosiedade. Modernismu no globalizasaun mundu ohin nian halo ema atu la preokupa kona-ba identidade, nasionalismu no patriotismu iha historia prosesu luta no prosesu dezenvolvimentu nian. Saida maka preokupa ba sira, maka oinsa sira bele moris sustentável no saída maka sira bele halo no goza iha futuru tuir mandamentu kapitalismu sira nia planu no asaun. Liliu ba nasaun frazil sira neébe maka foin sai husi post konflitu dalan barak investe kapitalismu sira nia planu iha politika no mos iha dezenvolvimentu. Prosesu ba dezenvolvimentu neébe maka influensa husi kapitalismu neé impaktu ba soseidade iha nasaun laran.

Ba impatu globalizasaun no kapitalismu neè maka persiza politika ida neébe diak hodi hametin nasionalismu no patriotismu hodi defende soberania nasaun no povo iha futuru. Pesquisa ida neé hodi buka informasaun ruma husi nasaun balun kona-ba edukasaun sidadania atu sai referensia ba estudu ida neé. Dadus sira neébe mak sita iha pesquisa ida neé informasaun husi internet no observasaun pesquidores wainhira halao viazen iha Singapura 2013 no Mexico 2011 liuba.

Ba dala uluk informasaun husi internet neébe maka deskreve tuir nasaun ida-idak mak hanesan tuir mai nee:

Japaun:

Iha historia Japaun nian depois segundu guerra mundial Japaun hahu dezenvolve edukasaun sai programa importante iha prosesu konstrusaun estadu no dezenvolvimentu. Orientasaun edukasaun Japaun nia fokus ba historia, ethiku, philosopia, siènsia no relijiaun[4]. Ohin loron Japaun sai nasaun desenvolvidu iha sekulu ida neé tanba investimentu boot iha seitor edukasaun wainhira lakon funu iha tinan 1945 liuba.

Karaterístika ka filosofia moris cidadão Japonese sira neé fo impatu makaas ba dezenvolvimentu maka hanesan kultura moè. Iha Japaun moé hanesan kultura husi beiala. Harakiri (oho-an ka buruh diri) sona tudik iha kabun hanesan ritual husi tempu Samurai wainhira lakon iha asaun ruma. Iha tempu mundu modernu komesa iha fenomena ida rezignasaun (mengundurkan diri) ba ukun-nain sira neébe maka involve iha kazu korupsaun ka sinti katak halao servisu la los. Impatu mos labarik sira iha banku eskola ensinu báziku no pre sekundaria no sekundaria dala ruma mos oho-an ka bunuh diri wainhira hetan valor la diak no la pasa iha eskola. Lisaun nee ba sosiedade tomak iha komunidade  wainhira viola regras ka leis ou norma neébe maka konkorda hamutuk iha sosiedade[5]

Indepedente ou Mandiri

Iha Japaun labarik sira hahu husi jardin infantil komesa aprende ona oinsa atu moris independente (mandiri). Labarik sira iha pre eskolar ou jardin infantil (TK) tenki loron-loron ema ida lori pasta 3 neèbe ense nesesidade hanesan hahan meudia nian, sapatu neébe maka atu troka, livrus, roupa no beé. Depois eskola hotu iha Sekundaria ba Universidade ka eskola vokasional, sira la husu osan ona ba sira nia inan-aman. Sira hetan osan husi servisu part time hodi uza ba sira nia nesesidade loron-loron iha eskola. Mesmo que sira husu osan ba sira nia inan-aman garanti katak fulan oin mai sira sei fo fila fali osan ba sira nia inan-aman.

Historia hatudu katak Japaun nia emar sira mos servisu makaas. Mesmu que sira hetan difilkuldade oin-oin hanesan lakon funu 1945 neébe maka bomba atom harahun Hiroshima no Nagasaki no dezastre naturais oin-oin maibe sira nunka lakon esperansa hodi hakat ba oin. Ohin loron Japaun bele dezenvolve industria outomotif no combóio neébe maka lais (shinkansen) iha mundu.

Maioria oras servisu ema Japaun tinan ida 2450 oras neébe maka as liu iha mundu. Enkuantu nasaun seluk oras servisu sei lakon ho ema Japaun. Exemplu oras servisu ema Amerika tinan ida 1957 oras, Inglaterra 1911 oras, Alemanha 1870 oras no Franca 1680 oras. Ema ida bele halao servisu neébe maka ema nain 5-6 nian.

Cidadão Japaun mos moris simples iha vida loron-loron. Atetude hatudu katak sira mos anti konsumerismu neébe exkluxivu iha vida moris loron-loron nian. Japaun mos iha espírito servisu equipa no la akomodir servisu individuais.

Depende tradisaun. Iha mudansa teknolojia no ekonomia ohin loron nian, Japaun hametin nafatin sira nia kultura neébe maka tenki respeitu malu liu-liu ba inan-aman sira.  Kultura husu diskulpa sei nafatin tane as. Fatores seluk neébe maka dezenvolve nasaun Japaun avansadu liu tanba iha kultura leè. Hahu husi infantil too emar boot sempre lori jornàl ka livru leè iha kareta publiku wainhira halao viazen ba servisu ka eskola. Atetude ida nee sempre hetan iha transporte publiku hanesan bus kota no combóio iha Japaun. 

Kanada

Hahu iha 1971 legaliza ona problema multikulturalisme neébe bazeia ba respeitu malu entre ema Kanada ho background oin-oin no mos produz leis neébe profoin ba politika ida nee. Multikulturalismu iha piagam direitu no liberdade Kanada neébe fo vantazen ba direitu sipil inklui liberdade relijiaun. Multikulturalismu neébe maka buras iha Kanada no la-hamosu konflitu iha nasaun neé Ministru Eric Pickles husi Inglatera neébe trata kona-ba asuntus Komunitariu no Governasaun Lokàl hateten katak Inglatera mos persiza aprende husi Kanada oinsa trata komunitas oin-oin neébe maka moris hamutuk iha nasaun ida maibe la-hamosu konflitus[6].

Iha notas tuir mai nee informasaun balun husi 27 nasaun Europea tuir dokumentu ida ho titulu “citizenship education acrros Europe”[7] neébe dokumenta kona-ba kurrikulu edukasaun neébe propoin mos kona-ba edukasaun sidadania hahu ba pre escolar too nível adultu neébe mak pratika iha nasaun neébà. Iha dokumentu neè sei deskreve nasaun ida-idak oinsa halao edukasaun sidadania ba alunos hanesan tuir mai nee:

Áustria

Austria pais ida iha kontinenti Europea iha inisiu tinan akademik 2001-2002 hahu hanorin edukasaun cívica iha eskola bazika too universidade. Antes neé edukasaun cívica laos obrigatóriu hanorin iha eskola maibe elementos husi matéria neé propoin liuhusi estudu kulturál no pratika iha vida moris loron-loron nian. Antes neé mos matéria obrigatóriu neébe maka tenki hanorin iha eskola básica sira maka hanesan historia, siènsia sosiàl, jeografia no ekonomia.

Bélgica

Iha nasaun Bélgica uza lian nasional rua mak hanesan kumunidade lian Francesa no kumunidade lian Holandesa. Ba sistema linguagem neé fo mos influenza ba sistema edukasaun cívica iha nasaun neè. Exemplu kumunidade Belgica neébe maka uza lian Francesa maka hanorin edukasaun sivica hanesan tema transversal ida iha kurrikulu edukasaun nian. Base legal ba asuntu neè liuhusi dekreto lei iha tinan 1997 neébe maka fo prioridade ba eskola pre primaria, pre sekundaria no eskola sekundaria sira mak hanesan:


 • ·  Promove no dezenvolve atu hetan konfiansa personalidade ba alunus ida-idak.
 • ·   Prepara cidadão sira ho matenek neébe maka iha hodi ativu iha prosesu ekonomia, sosial no kultura.
 • · Prepara cidadão sira atu sai cidadão neébe maka sai responsável, kapadasidade hodi kontribui ba dezenvolvimentu sosiedade neébe demoraktika, unidade, pluralistika no simu kultura hotu-hotu.
 • · Fo garantia ba cidadão hotu-hotu hodi hetan igualdade no opurtunidade iha áreas vida sosiàl no dezenvolvimentu.

Komunidade Belgica neébe maka uza lian Holanda edukasaun cívica obrigatóriu hanorin iha eskola. Kurrikulu neè hanesan lei obrigatóriu ba escola hotu-hotu hahu husi nível eskola bazika too eskola sekundaria. Prinsipalmente edukasaun sidadania hanesan parte ida husi orientasaun mundu nian hodi aprende. Iha obrigatório ba foin sae sira kona-ba edukasaun cívica hanesan dever no responsável ida hodi aprende atu sai cidadão neébe diak iha futuru.

Bulgária

Edukasaun cívica hanesan buat foun ida ba sistema edukasaun iha Bulgária. Iha kurrikulu edukasaun publiku nian matéria edukasaun cívica propoin liuhusi edukasaun civilizasaun, jeografia no ekonomia, psicolojia, etika no direitu, psicologia no logika. Kurrikulu sira neé hotu hanesan materia obrigatóriu iha eskola. Iha tinan 2000 Ministeriu Edukasaun fo sai dekretu ida para eskola hotu hahu husi ensinu bazika too ensinu sekundaria dezenvolve matéria edukasaun cívica tuir nesesidade alunus sira nian. Maibe antes atu implementa iha eskola halao uluk debate publiku hodi rona publiku nia opiniau ba matéria edukasaun cívica nian.

Republica Tcheca

Edukasaun cívica hahu ba labarik sira iha tinan akademika tinan 6 too 9. Objetivu husi edukasaun cívica neé atu fo kunesimentu no komportamento diak ba alunu hodi responsável ba nia ambienti, kapasita sira hodi komprende kona-ba konsekuensi no desizaun neébe maka iha relasaun ho emar (umana). Ida neé bele ajuda sira hodi komprende no simu valores moris nian. Objetivu seluk husi edukasaun cívica ida neé mós atu hatutan kona-ba moris loron-loron nian husi individu no mos kumunidade, adapta an iha varias kestaun no kuñesimentu umana no tulun sira hodi komprende konaba varias no formas komunikasaun no formas varias interpretasaun ba experiencia umana iha sosiedade. Iha parte seluk edukasaun cívica neé mos atu fo influensa ba sira nia moris hodi kompriende kona-ba situasaun no realidade ba aspetu hotu neébe maka iha relasaun ho emar, Kumunidade no Estadu.

Dinamarca 

Edukasaun cívica iha Dinamarca hahu hanorin ba alunu sira iha eskola ensinu sekundaria ho idade tinan 15-18 ba leten. Materia edukasaun cívica propoin hotu iha matéria historia no siènsia sosiàl. Materia edukasaun cívica iha nasaun neè laos absolutu, maibe iha estudos kona-ba matéria sosiais nian neé aprende mos oinsa iha relasaun estadu ema ho kumunidade no mos natureza no relasaun sosial seluk neébe maka hare husi presfektiva historia nian. 

Iha matéria estudu sosiais nian aprende mos asuntu balun ne’ebe maka iha ligadu ho asuntu nasionais no internasionais maka hanesan; identidade no visão nasaun nian.

Siencia sosiais neébe maka trata kona-ba kondisaun sosial Dimanarca no internasionais. Koalia mos asuntu balun neébe fo komprensaun ba cidadão ka alunu sira hodi komprende kona-ba komplexidade no dinamika sosiedade modernu, ligadu ho dezenvolvimentu sosiál atual nian no padrão sosiais ekonomia, politika, teorias no método prinsipal husi áreas siènsia sosiàl; hanesan sosiolojia ho psikolojia, siènsia politika, ekonomia no politika internasionais. Iha parte balun fo hanoin mos kona-ba mudansa dezenvolvimentu iha areas no sosiedade dala ruma fo influensa ba personalidade hodi oinsa atu respeita no aprende kona-ba realidade husi media massa neébe nakunu ho inkonsistensia. Atu hasoru faktus sira neé oinsa uza siènsia sósiais no hanoin hodi kapasita no orienta an hodi halao asaun iha sosiedade.

Objetivu instrusaun husi siènsia sosiais neè iha buat rua; para alunus sira bele manan baze kompresaun no interasaun entre dezenvolvimentu sosiàl no iha posibilidade atu halao asaun no mos prepara an hodi haforsa teoria no metodolojia ba edukasaun nivel as nian. Prosesu tuir mai oinsa edukasaun fo istimula ba sira nia cidadão sira atu prepara an iha merkadu servisu no mos partisipa iha prosesu politika no oinsa atu habelar demokratizasaun iha sosiedade.

Inglaterra

Iha Inglatera laiha kurrikulu escrita ba labarik sira iha pré eskolar hodi aprende. Maibe fo oportunidade ba labarik hodi ajuda no explora kestaun no konxiensia ruma neébe diferencia hanesan género, etiniku, relijiaun, língua, kultural no nesesidade edukasaun espesifiku ruma ne’ebe maka iha diferencia.

Ba eskola Primaria tinan 2000 estadu Inglaterra halo revizaun ba kurrikulu nasional liliu ba eskola primaria publiku sira iha padrão komum ida ba programa sidadania no mos edukasaun sosiál no saúde pessoal. Vizaun husi kurrikulu neè atu tulun labarik sira hodi hatene no halao diak liu tan iha eskola. Labarik sira iha tinan 7 ba leten oinsa atu aprende diferencia entre salah no lòs: konsidera mos dilema sosiàl no moral neébe simples: aprende oinsa atu fo no servisu hamutuk: bele mos kuinese malun, bele mos iha sintidu hodi depende opiniaun: bele mos oinsa atu minimiza sentimentos no komprende kona-ba (bullying) intimidasaun neébe buat ida neébe salah. Ba labarik sira iha tinan 11 ba leten aprende kona-ba situasaun atual; hanesan leis bazika no demokratizasaun, diskusi kona-ba isu no topiku atual; no mos komprende kona-ba puberdade no konsekuensia husi rasismu no intimidasaun.

Eskola Sekundaria tuir revizaun lei tinan 2000 nee edukasaun sidadania neè obrigatóriu ba alunus sira neèbe maka eskola iha eskola publiku. Materia ba alunus sira iha Pre Sekundaria no Sekundaria fo indikasaun ba asuntus hanesan sidadania, personalidade, sosial no edukasaun saúde. Depois iha fulan Agustus 2002 eskola sekundaria tenki prepara kurrikulu elementos tolu (3) maka hanesan:

 • ·  Iha kuñesimentu no komprende konaba informasaun sidadania.
 • ·  Dezenvolve no kapasidade iha investigasaun no komunikasaun
 • · Dezenvolve habilidades no partisipasaun iha asaun ho responsável.
Edukasaun sidadania konklui mos aspetu hanesan direitu no resposabilidade ba leis no sosiedade iha diversidade hanesan multi étnika, governu sentral no governu lokal, sistema eletroràl no votasaun, papel media iha sosiedade, iha mundu no kumunidade global. Iha matéria sira neè mos fo hanoin ba alunus sira oinsa dezenvolve negosiasaun no jestu iha debate ka diskusi hanesan referencia ida hodi aprende emar seluk nia idea ka esperiencia.

Iha groupu peritus ba sidadania nian fo rekomendasaun atu edukasaun sidadania tenki kontinua nafatin hanesan obrigatóriu ba juventude hahu husi tinan 16 - 19 ba leten. Governu Inglatera mos agora dadauk prepara orçamento ba programa sidadania atu dezenvolve no explora metas kona-ba edukasaun sidadania liu-husi edukasaun no formasaun selseluk tan.

Faktus hatudu katak sidadania Inglatera mos halo tuir saída maka sira aprende konaba responsabilidade. Notisia internacionais husi jornal kompas relata katak, foin dadauk nee Vise Presidente Parlamento Inglatera Lord John Sewel regsina-an husi Parlamentu Inglatera tanba involve uza narkotika hamutuk ho feto ida. Notisia nee fo sai iha media Ingletera no membru Parlamentu Inglatenra mos hakfodak ba hahalok ida nee[8].


Finlândia

Eskola sekundaria Finlandia iha 1994 konsidera hanesan edukasaun bazika. Maibe iha revizaun kurrikulu neébe maka implementa iha tinan 2002 no 2006 hahu matéria sira neébe maka koalia kona-ba balansu jénero no oinsa dezenvolve sidadania sira iha sosiedade atu ativu partisipa iha eventu komun nasaun nian. Ho ida nee sidadania sira iha direitu atu hatoó sira nian hanoin rasik ba publiku. Alende neé sosiedade mos iha direitu atu kontrola ba politikus nain sira no mos ba autoridade sira neébe maka kaer poder.

Iha revizaun kurrikulu edukasaun neé mos atu dezenvolve atitude alunus sira para iha hanoin kritiku no responsável iha sosiedade nia laran. Fo mos oportunidade ba alunus sira hodi promove talenta atu pratika iha sosiedade no mos partisipa iha varias ka kausa no isu-isu relevante neébe maka iha sosiedade. Valores edukasaun bázika neé aprende mos kona-ba igualdade jenero neébe maka iha funsaun no direitu hanesan responsável iha família, iha fatin servisu, no mos sosiedade. Materia edukasaun cívica ba dala uluk tinan nen (6) nian propoin iha matéria estudu ambiental neébe refere ba biolojia, jeografia, ambiental no mos estudu cívicos.

Faktus balun hatudu katak Finlândia nasun ida neébe moos husi “kultura” korupsaun iha mundu. Ida neé tanba vida moris sosiedade iha nasaun neéba laos jestu konsumitivu. Sasan sira hanesan kareta iha uma laliu husi ida ka rua. Tanba infrastuktur estrada no transporte publiku fo asegura ba movimentu sosiedade iha nasaun neéba. Iha nasaun barak mak halao estudu komparativu kona-ba oinsa atu kombate korupsaun. Maibe saída maka nasaun sira neé lori fila ba sira nia rai mak kopia leis kona-ba kombate korupsaun maibe maneira moris no kultura no atetudi sosiedade emar Finlândia lae.[9]

França

Edukasaun cívica iha Franca hanesan kurrikulu obrigatóriu no mos edukasaun obrigatóriu iha tempu uluk kedas ho objetivo atu eduka valores republikan hanesan igualdade, democracia, direitu no dever. Lisaun sira neé inklui matéria hanesan Deklarasaun Direitu Umanu, komportamento neébe diak iha uma no iha eskola, kestaun moral, etika no asaun responsável. Medidas neé intruduzir iha tinan 1998 atu hadia kualidade sidadania hodi moris hamutuk no mos iha eskola hodi lian inan (língua materna) ba lian Lycee. Medidas seluk hanesan dokumentu foun ba eskola hotu neébe maka tenki hetan assinatura husi inam-aman no mestri sira iha eskola. Iha dokumentu hanesan diário ida fo informasaun ho  lian materna hodi fo hatene ba inan-aman sira oinsa sira nia oan ninia atividade dezenvolvimentu iha eskola.

Labarik sira iha pré eskolar hahu husi tinan 6-8 konsidera hanesan juvenil liu atu aprende kona-ba edukasaun sidadania, maibe iha programa formasaun ida neébe maka hanaran living togather (moris hamutuk). Materia ba formasaun neé mak hanesan saúde pessoal, seguransa pessoal no kolektiva, identidade nasional no intrudusaun nasaun Franca nian iha mundu internasional.

Edukasaun sidadania ba labarik sira tinan 11 ba leten uza matéria situasaun loron-loron kona-ba saída maka sira hasoru no oinsa atu dezena kona-ba liberdade pessoal, interaksi no valores sira neébe maka hamutuk iha sosiedade. Metode sira neé mak organiza debate semanal oinsa hanorin labarik sira atu debate ka diskusi kona-ba problema ka asuntus balun neébe maka akontese iha sosiedade.


Alemanha

Sozinalkunde (edukasaun sidadania) inklui hotu iha kurrikulu material edukasaun nia ba estadu federasaun (Lander) iha Alemanha. Ida neé asuntu neébe próprio no obrigatóriu atu aprende. Ba eskola bazika hanesan komponentu ida. No eskola sekundaria bele hili hanesan obsaun ida atu hetan sertifikado atu kontinua ba eskola vokasionál ka universidade.

Iha Alemenha objetivo husi edukasaun sidadania atu fo komprensaun ba alunus sira kona-ba aspetu no strukturál institusi sosiedade demokratis iha nível lokal, rejionál no mos nasionais, neébe iha relasaun ho entidade sektoriál iha sosiedade, no relevansi ho desizaun politika ba individual no mos sosiedade tomak. Ba matéria neé hanesan bukae ida ba alunus sira para iha kapasidade atu halao asaun no dezisaun ruma neébe efetivu hanesan cidadão neébe iha responsabilidade no mos konxiensia iha direitus no dever hanesan membru komunidade, hanesan sidadania iha sosiedade nia laran.

Praktika iha sosiedade hatudu katak kuandu ema Alemanha sira servisu iha oras servisu, sira fokus no la-halo servisu seluk. Mesmu ke oras servisu loron ida oras 7 deit maibe sira nia produktividade boot tebes. Faktus ida neé tanba sira fokus no konsentra wainhira halao knaar iha fatin servisu. Sira mos haketak vida privadu, família ho knaar profesionais iha servisu fatin.

Iha faktor balun neébe maka sosiedade Alemanha sira susesu tanba halao komunikasaun direita. Exemplu kuando iha inkontru ka seremonial balun laiha liafuan neébe ho bahasa indonesiziu dehan kata sambutan ka sepatah kata buat sira nee laiha (tanpa basa-basih).[10]

Grécia

Iha Grecia edukasaun sidadania ba eskola Primaria hanorin matéria sosial edukasaun cívica semana ida (1) nia laran durante tinan rua (2). Ba eskola sekundaria matéria edukasaun sidadania hanorin durante horas rua (2) nia laran kada semana. Materia sira maka hanesan instrusaun leis, instituisaun sipil hanesan siensia komun ba alunus sira.

Hungaria 

Iha nasaun neé edukasaun cívicas hanorin hahu ba labarik sira iha tinan 14 -17 ba leten. Materia edukasaun cívica mak hanesan historia nasaun nian no edukasaun sidadania mak hanesan estadu ho sidadania, instituisaun no sistema politikas no partisipasaun ba asuntus públikus; direitus umanus hanesan obrigasaun sosiál no direitus ba labarik sira nian.

Edukasaun sidadania ba eskola sekundaria superior sira mak kuinesimento kona-ba sosiedade durante tinan 3. Materias sira neé mak regra iha sosiedade, kuñesimentu kona-ba baze jurídikus, família, kultural no kumunidade, relijiaun, globalizasaun, efeitus husi teknolojia no kumunidade konsumutif. 

Islândia

Iha Islandia edukasaun sidadania propoin iha prinsípius no objectivus obrigatóriu ba nível edukasaun pre sekundaria no sekundaria. Alende neé aprende mos asuntus espesifiku hanesan habilidades ba vida moris, obrigatóriu ba nível edukasaun primeira, pre sekundaria no sekundaria ba sistema edukasaun nian.

Lei obrigatóriu ba eskola nomur 66/1995 artigu 2 ´edukasaun sidadania´ inklui objetivu premeiru edukasaun iha nível obrigatóriu (ensinu no sekundaria nível baze), haktuir katak, papel edukasaun obrigatóriu atu prepara alunus sira oinsa atu servisu hamutuk iha uma, oinsa moris no servisu hamutuk iha sosiedade neébe demokratika no mudansa dezenvolvimentu. Praktikas no metode iha eskola hanesan karakteristika ida ba prosesu tolerância, etica kristào nia iha sosiedade demokratika. Eskola tenki fo inisiativa ba alunus sira hodi hanoin luan hodi nuneé bele amenta kuñesimentu kona-ba situasaun sosiedade, ambienti, historia no karateristika uniku no responsável individu ba sosiedade.

República Irlanda

Kurrikulu ba edukasaun sidadania iha Irlanda hahu iha edukasaun Ensinu Bazika too nível sekundaria. Ba nível edukasaun ensinu bazika nian matéria edukasaun cívica mak hanesan sosiais, edukasaun ba personalidade nian ho lian Inglesh (Personal and Health Education – SPHE). SPHE desempanha papel importante ida oinsa atu dezenvolve kuñesimentu kona-ba vida moris no demokratis ba direitu individual, groupo ho responsabel. Ida neé hanesan opurtunidade ida ba labarik sira oinsa atu aprende, ativu no partisipa iha varias komunidade neébe hela hodi dezenvolve sentimentu no komitmentu hamutuk. Ho ida neé bele ajuda sira kona-ba valor identidade Europea iha nasional no mundial kona-ba sidadania ho signifakan neébe luan.

Objectivo husi SPHE mak hanesan;
 • · Promove no dezenvolve personalidade bem-estar ba labarik sira.
 • ·   Atu promove labarik sira hodi kuidadu an no emar seluk hanesan sira nia an rasik hanesan apresiasaun ida ba dignidade umana.
 • ·  Promeve saúde labarik sira nian hanesan baze ida hodi moris saudável ba aspetu hotu-hotu.
 • ·   Fo opurtunidade ba labarik sira hodi foti desizaun kona-ba dimensaun sosial, vida moris saudável ba tempu agora no futuru.
 • ·  Dezenvolve labarik sira hodi responsabilidade sosial kona-ba komitmentu hanesan sidadania hodi ativu no partisipativu hodi apresiasaun diversidade umana no demokratizasaun.
 • ·   Dezenvolve labarik sira oinsa atu respeita no diversidade umana hanesan cultura ida  hodi komprende natureza interdependente iha mundu.
Kurrikulu ba matéria sidadania neé ho standarte tolu mak hanesan; Hau mesak hau ho ema seluk no hau ho mundu. Materia neé konsisten iha eskola bazika hotu atu fo kuñesimentu kona-ba SPHE no Cívica, Edukasaun Sosial Politika ho Inglesh Civic, Social and Political Education (CESP) ba nível eskola sekundaria nian.

Edukasaun sidadania ba nível eskola sekundária hanesan asuntu próprio ida ho naran civicas, Edukasaun Sosial Politika (CESP). CESP neé hanesan formasaun demokratizasaun no sidadania bazeia ba direitus umanus no responsabel sosial. Objetivu prinsipal mak atu prepara alunus sira atu sai sidadania partisipante ativu.

Italia

Edukasaun Sidadania hanesan siensia sosial ida inklui iha kurrikulu nasional ba nível edukasaun ensinu bazika no ensinu sekundaria. Iha fase nível edukasaun bazika mestri sira prepara alunus sira atu sai groupu ativu iha vida moris sosial, politika, ekonomia. Siensia sosial fo kuñesimentu kona-ba nivel organizasaun sosial inklui aspetu hotu iha instituisaun politika hanesan referencia especial ida kona-ba institusi Italy.

Objectivu edukasaun sidadania ba nível ensinu bazika mak hanesan;

 • Fo kuñesimentu no konxiensia rasik ba alunus sira kona-ba prinsipius básica iha sistema lejislasaun nian.
 • Iha mos kuñesimentu ba regras sira iha sosiedade hanesan oinsa atu foti desizaun ho demokratis
 • Fo kuñesimentu ba alunus sira kona-ba sistema ekonomia, organisasi politika sosial liu husi metode formasaun.

Materia seluk mos fo kuñesimentu primeiro ba alunus kona-ba sira maka sai nain ba organizasaun Sosiais hanesan; sira nia família rasik, sira nia eskola, fatin halimar no mos fatin iha sosiedade nia laran no seluk-seluk tan. Ho ida nee persiza fo konxiensia ba alunus sira oinsa atu servisu hamutuk iha rejiãu Europea, no explora varias aspektu politika iha nível nasionais no mos internasionais. Estudu kona-ba prinsipius deklarasaun no Konstituisaun Italia (direitus umanus, liberdade, igualdade no justisa sosial) ajuda alunus sira atu komprende kona-ba prinsipius baze demokratizasaun.

Ba nível edukasaun pre sekundaria nian iha Italia hahu hanorin kona-ba historia, sastra no língua Italia nian. Materia edukasaun sidadania nian fo orientasaun ba alunus sira kona-ba base moris iha sosiedade. Testu base ba matéria sira neé maka hanesan Konstituisaun Italia, no mos prinsipius konstitusional no instituisaun sira neébe relevantes ho dimensaun Europea no internasionais sira. Relasiona ho nível edukasaun neé aprende mos kona-ba vida família, kumunidade lokal, organizasaun justisa, sistema taxa, organizasaun no sistema siguransa iha fatin servisu, no temas neébe iha relasaun ho edukasaun transito, edukasaun saúde no kooperasaun internasionais sira.

Objectivu edukasaun sidadania ba nível ensinu pre sekundaria mak hanesan;

 • · Atu habelar responsabilidade ba alunus sira ba iha sosiedade, inisiativa sidadania ba solidariedade umana.
 • ·  Dezenvolve atitude neébe kritiku ba alunus sira para bele difini regra iha sosiedade neébe maka iha relasaun entre liberdade pessoal no nesesidade kumunidade nian.
 • ·   Fo kuñesimentu no konxiensia ba alunus sira hodi bele resolve problema rasik neébe iha relasaun ho umanidade, no mos iha sosiedade nasional no internasional.
Iha ensinu sekundaria matéria edukasaun sidadania hamutuk iha matéria historia nian. Iha nível ida neé iha varias matéria inklui direitus no dever iha vida sosial; responsável moral; estadu ho sidadania; konsidera mos historia no prinsípius básicas kona-ba konstituisaun Italia no estadu ho sidadania.

Letonia

Materia edukasaun sidadania hahu iha eskola ensinu pre sekundária no sekundária neébe maka propoin iha matéria politika no direitu. Edukasaun sidadania mos hanorin hamutuk ho matéria historia nian.

Objetivu matéria politika no direitu atu dezenvolve atitude positivu, hanesan ativu iha prosesu demokratizasaun, tolerância ba estudantes sira para kria komprensaun kona-ba prosesu politika iha sosiedade. Aprende kona-ba isu politika no rezime politika, direitus umano, instituisaun estado no governantes neébe funsaun hanesan iha sosiedade kultura politika (inklui tranzisaun iha Letonia kona-ba demokratizasaun, historia no problemas iha aspetu hotu no mos papel Letonia nian iha ambiente internasional).

Subtansi husi edukasaun cívicas ba alunus sira para bele foti dezisaun ho responsável para promove moris diak sosiedade iha pais ho varias kultura no demokratizasaun no liberdade no informa mos kona-ba prinsípius direitus obrigatóriu cidadão. Linha orientasaun husi manorin nain sira atu diskuti kona-ba identidade pessoal (família, nasaun dst); estruktura sosiedade, direitus, leis (inklui direitu umanus, konstituisaun, definisaun kona-ba nasaun, deskripsi estadu demoraktiku, no partisipasaun cidadão), Letonia iha mundu (hanesan institusi internasionais no problemas global dst) no mos asuntu seluk.

Liechtenstein

Edukasuan sidadania hanesan programa kurrikulu ida ingloba ba nível edukasaun pre eskolar no nível edukasaun obrigatóriu. Materia kurrikulu mak hanesan; Liberdade no responsabilidade. Instituisaun edukasaun sira fo apoiu ba labarik sira (estudante, alunus no juventude) atu dezenvolve konxiensia kona-ba regra liberdade nian. Ida neé bele ajuda sira hodi kompriende kona-ba oinsa uza liberdade ho responsabelidade iha sosiedade. Ho ida neé kria ambienti ba labarik sira atu partisipa hodi konstrui áreas neébe sira hela ho responsabel hanesan esperiensia ida ho maneira servisu hamutuk ho demokratika. Tarjetu ba programa kurrikulu ba labarik husi pre eskolar too klase 9 mak oinsa labarik sira bele aprende kona-ba sidadania. Ho programa ida neé oinsa labarik sira bele desenvolve hodi kuda atetudi positivu kona-ba estadu no prontu wainhira deit atu asumi responsabilidade.

Lituânia

Edukasaun sidadania ba labarik sira ho idade tinan 6-10 neébe maka tama eskola iha nível ensinu bazika hahu tinan 1- 4 aprende presepsi kona-ba mundu nian.

Ba ensinu sekundaria iha klase 5, 6, too 9  matéria edukasaun sidadania nian integradu iha matéria edukasaun moral (etika ou relijiaun) no historia. Ba klase 11 no 12 edukasaun sidadania ingloba iha matéria historia, siensia politika, ekonomia, filosofia, direitu, história e arte kultura.

Objetivu seluk husi eskola sira iha Lituânia fo motivasaun ba cidadão hodi iha idea rasik atu partisipa ho konstrutiva iha vida publika no estadu. Atu alkansa no konxiensia civicas, cidadania sira prinsipalmente tenki iha baze moral neébe forte, konxiensia valores sosiedade demokratika ho estadu, liberdade, igualdade, solidariedade, respeita dignidade umana no tolerância no formasaun kona-ba skill atu iha kooperasaun sivil.

Formasaun sidadania ho objetivo hodi lori cidadão sira iha kapasidade no valor hodi foti dezisaun no halao idea neébe luan kona-ba independesia preconceitos (prasangka). Ida neé hanesan nesesário absolutu ida ba cidadão sira hanesan oportunidade ida hodi komprende kona-ba kontroversi no realidade vida politika no kultura tanto iha rai laran no mos iha mundu global, hodi aprende no analisa konflitus politika no sosial ho kondisoes variedades ho kontradisoes no interesses hodi hare no kompriende lasu (perangkap) demokratizasaun nee rasik, hodi aprende kompentensias no hadia desizaun neébe adekuadu.

Formasaun sidadania neé mos atu ajuda cidadão (alunus) sira hodi kompriende katak demokratizasaun laos no tenki toma desizaun neébe foti hanesan absoluto. Maibe nee representa knaar individu neébe ativu ho efektivu iha interesse ba futuru ou sosiedade, iha estadu no umanidade tomak. 

Luxemburgo

Edukasaun sidadania iha Luxemburgo propoin ba matéria edukasaun ba nível edukasaun sekundaria ba leten hanesan ingloba iha matéria (ekonomia, filosofia, historia, edukasaun moral). Formasaun kona-ba sidadania ho kuenesidu d´instruction civique, neé semana ida hanorin dalan ida iha klase. Formasaun ba sidadania nia neé liliu ba joven sira atu kompriende kona-ba funsaun Luxemburgo hanesan nasaun, instituisaun politika, mekanismu politika (politika nasional no Europea). Materia sira neé atu prepara joven sira hodi analiza realidade politika sosial iha nasaun laran no mos iha Europea. Manorin nain sira neébe maka hanorin materia iha eskola tenki refere ba matéria neébe maka produz husi estadu mak hanesan tuir mai nee;
 • ·   Historia Luxemburgo, língua, teritoria, hino no bendera nasional, populasaun Luxemburgo no sidadania seluk, autoridade publiku, Konstituisaun, Grand-Duc no funsaun, Parlamentu, Konselhu Estadu, sistema legal hanesan tribunal no justisa, partidos politikos, aspestu ekonomi no sosial.
 • · Luxemburgo no Europea (EU, Konselhu Europea, historia integrasaun Europea desde funu mundial II, Comissão Europea, Instituisaun seluk iha Europea, Tribunal no Justisa, no politika iha Europea).

Malta

Dezenvolvimentu sidadania iha ambiente demokrátika tanba iha materia edukasaun sidadania nian propoin iha kurrikulu nasional. Materia hanesan kunesimentu kona-ba instituisaun demokratika iha nível lokal no internasional, dezenvolve skill (matenek) sosial no kompetensia cívicas, promove valores sistema kurrikulu edukasaun nian iha nível eskola no ambienti iha klase eskola nian. Edukasaun sidadania hanesan topiku espesial ida integra iha siência sosial no mos formasaun pessoal no edukasaun sosial (PSD – Personal social and education).

Kurrikulu edukasaun sidadania hanesan programa extra ida neébe hahu iha eskola nível pre primaria no mos konsolida hamutuk iha eskola nível primaria no sekundaria ba leten. Ba nível edukasaun sira neé estadu ka governu fo motivasaun ba alunus sira hodi orienta oinsa maka halao asaun no servisu iha komunitaria. Liliu oinsa maka aprende kona-ba problema sosiais ruma neébe maka mosu iha kumunidade no oinsa maka bele rezolve. Iha nível eskola universidade iha fakuldade kurrikulu nian estudu sosiais propoin mos edukasaun sidadania ba alunus no dosente sira iha Universidade Malta.

Holanda 

Edukasaun sidadania parte ida husi eskola ensinu primaria. Alvu hodi orienta realizasaun edukasaun nia maka ema ka umana no sosiedade iha mundu neébe inklui tema ka matérias sira maka hanesan; jeografia no historia, aprende mos áreas no ambiente iha sosiedade kona-ba moris saudável. Alunus sira aprende kona-ba sosiedade no fatin sira neébe sira hela no sosiedade neébe ho dimesaun multikultural. Aprende mos valores kultural própria, no mos aprende kultural seluk iha perspektiva historia hodi komprende valores sira neébe bele simu iha sosiedade. Alunus sira aprende kona-ba lejislasaun no Governasaun neébe hola parte ho cidadão no relasaun Governu no oinsa maka prevene leis, ordem no siguransa. Alunus sira mos tenki aprende kona-ba etiniku no diferente kultura oinsa atu respeita no hatene kona-ba; tolerância, emansipasaun, diskriminasaun no mos kona-ba imigrasaun.

Ba eskola nível sekundaria nia alunus sira aprende kona-ba saída maka akontese iha sosiedade. Materia kona-ba asuntus neè integra iha siensia sosial nian (Maatschappiileer). Materia ba asuntu ida nee iha futuru katak sei integra iha estudu historia nian. Materia displina seluk mos sei koalia nafatin kona-ba edukasaun sidadania. Iha kontextu neé mos oinsa alunus sira ekelivri hodi tetun no hanoin kona-ba sira nia pozisaun iha sira nia ambiente no mos ambienti iha sosiedade neébe luan no nakloke. Relasaun ho matéria sira neé ba alunus sira tenki hatene ho maneira sira nee;
 • ·  Tenki rekuñese fraqueza neébe ita iha no rekuñese mos valores husi ema seluk.
 • ·    Tenki rekuñese igualdade no desigualade entre feto ho mane.
 • · Rekuñese mos entre relasaun emar ho natureza iha konseitu dezenvolvimentu   
 • ·    Sustentável.
 • ·  Sai cidadão ativu iha sosiedade demokratika ho multikultural no sosiedade internasional.
 
Irlanda de Norte

Irlanda do Norte hahu halo revizaun ba programa edukasaun sidadania iha tinan 1998. Iha revizaun nee labarik sira hahu husi tinan 11 – 16 iha direitu legal ka obrigatóriu atu aprende kona-ba edukasaun sidadania. Programa sidadania fokus ba asuntu hat (4) mak hanesan tuir mai nee:

 • ·         Diversidade inkluzaun
 • ·         Igualdade e justiça sosial
 • ·         Democracia e participasaun ativa
 • ·         Direitus umanus e responsabilidades sosiais

Polonia

Iha nasaun Polonia matéria edukasaun sidadania ba nível edukasaun hanesan tuir mai nee;
Nível primaria matéria edukasaun sidadania fokus liu ba;

- Preparasaun vida família
- Edukasaun rejional, Patriomonio kultural no rejiaun
- Edukasaun patriótika e cívica.

Pre sekundaria, aprende konaba sosiedade mak hanesan;
- Preparasaun ba vida familiar
- Edukasaun cívica
- Preparasaun para partisipa ativa iha vida ekonomia

Ba nível Sekundaria nia matéria edukasaun sidadania mak aprende konaba separasaun iha sosiedade nia let.
- Sosiedade
- Politika
- Leis
- Polonia iha Europea no Mundu internasional.

Portugal

Portugal iha kurrikulu foun ba nível eskola ensinu primária no sekundaria iha matéria temática transversal ba edukasaun cívica (formasaun cívica). Maneira neé hodi dezenvolve `sentido civil` ba alunus sira kona-ba baze oinsa atu sai cidadão ativu no partisipativus krítikus no responsável, no mos troka esperiencia vida moris iha sosiedade entre alunus sira. Ba alunus tinan 10 – 15 hetan matéria edukasaun sidadania hanorin 45 minutu per semana no mos halao atividade iha sosiedade no hetan atensaun husi mestri sira.

Escòcia

Iha Escòcia valores kona-ba sidadania hamutuk iha prioridades nasionais iha programa edukasaun nian. Objetivo mak:

Servisu hamutuk alunus ho inan-aman oinsa sira atu aprende kona-ba respeitu an rasik no mos ema seluk neébe iha interdependência ba malun hanesan sosiedade iha ambienti ka bairro laran hodi aprende kona-ba resposabilidade sidadania iha sosiedade demokratika`.  

Kurrikulu eskolar iha Escòcia fornese ona rekursu edukasaun neébe sufisienti ba sidadania sira. Areas temáticas neébe relevante ba nível edukasaun hotu iha eskola hanesan dezenvolvimentu pessoal no sosial nian, relijiaun, edukasaun moral, língua inglesh. Kurrikulu Escòcia ba 5 – 14 areas temáticas modernu no mos historia nian. Depois estudu post -14 operese mos oportunidade hodi promove edukasaun sidadania. Iha dokumentu neébe mak fo sai iha Junho 2002 fo orientasaun atu dezenvolve sentru edukasaun sidadania hahu husi juvenil sira hodi dezenvolve sira nia talenta atu partisipa ativu no responsável iha vida politika, ekonomia, sosial no kultura. Iha dokumento neé mos fo motivasaun diak ba foin sae sira hodi sai sidadania ativu iha kumunidade liu husi oportunidade hodi asumi responsável neébe sira hili iha eskola. Rekomendasaun primeria husi relatoria kona-ba prosesu aprendizajen iha Scotlandia kona-ba edukasaun sidadania mak tenki dezenvolve ho partisipativu no responsável iha vida politika, ekonomia, sosial no kultura.

Espanha

Iha Espanha kurrikulu edukasaun sidadania no edukasaun direitu umanos hamutuk iha kurrikulu temática transversal. Iha lei orgânica 1/1990 kona-ba organizasaun jerál ba sistema edukasaun estabelese mos kona-ba sistema edukasaun Espanha propoin kona-ba kurrikulu edukasaun cívica nian hahu husi pre eskola too ensinu sekundaria. Iha lei neé deskreve buat balun neébe maka sai sasukat ba prosesu edukasaun sidadania mak hanesan;
Iha valores moris iha sosiedade bele transforma liuhusi edukasaun, especialmente aktus sira neébe maka iha relevantes ho baze fundamental direitus no liberdade nian. Habitasaun moris hamutuk iha ambienti demokratika no respeita malun hanesan prepasaun ida hodi toman responsável ba situasaun no atividade neébe diferensa. Maturidade sosiedade liu husi buat lubuk ida hanesan dimensaun individu iha sosiedade neébe maka persiza edukasaun sustentável.

Edukasaun tenki dezenvolve prinsipius neébe tenki konsidera;
Igualdade efektividade direitu entre sexo, la reseita tipos diskriminasaun no respeitu varias kultura. Padrão formasaun kona-ba komportamentu democrático.

Edukasaun ba nível bazika nian deskreve katak sei ajuda labarik sira hodi dezenvolve sira nia kapasidade hanesan tuir mai nee: apresia valores bazikas hanesan regras vida umana no existência provas ida hodi labarik sira bele konkorda malu.

Edukasaun ba nível sekundaria nia sei ajuda labarik sira hodi dezenvolve kapasidade hanesan tuir mai nee: komportamentu iha esperitu kooperasaun, responsável moral, solidariedade no tolerencia, respeita prinsipius não discriminasaun.

Edukasaun ba adultus sira tenki tuir objectivu hanesan: dezenvolve sira nia kapasidade hodi partisipa iha vida sosial, politika no ekonomia.

Suècia

Iha Suécia edukasaun sidadania hahu aprende iha nível edukasaun Pré Primaria too nível Secundaria ba leten. Iha nível pré primaria matéria espesifiku lubuk ida maibe iha dokumentus neé hatoó deit referencia balun ba kurikulum sidadania fo sai deit exemplu balun mak hanesan :

-    Atividade hotu iha pré primaria tenki realiza tuir valores democtraticos fundamentais.
-    
I  Iha tarefas importante husi nível pré primaria hodi ajuda dezenvolve labarik sira atu hatene valores básicas iha sira nia sosiedade.

Iha metas balun fo esforsu ba nível edukasaun pré primaria hodi tenta no garantia ba labarik sira:

Iha sentimentu hodi partisipa iha kultura mesak no dezenvolve sentidu oinsa atu respeita mos kultura seluk. Dezenvolve sira nia kapasidade no funsionamentu individuais iha groupu laran para rezolve konflitos no komprende direitus no dever hodi asumi responsabilidade no regra komun nian.

Ba nível edukasaun primaria no pre sekundaria  ou edukasaun obrigatóriu iha Suecia tenki liu husi fase ida. Programa edukasaun sidadania hanesan asuntu obrigatóriu ba nível eskolaridade neébe defini iha silabus kurrikulu. Entre emar ou sosiedade neébe diferente edukasaun sidadania fo objetivu atu fo kuñesimentu no kuda valores demokratizasaun no istimula partisipante iha prosesu demoratika hanesan; esplika oinsa vida moris no oinsa ema forma no formadores sira iha sosiedade no oinsa sosiedade organiza an atu too iha objectivo komum.

Entre metas no objetivo hodi hanorin edukasaun sidadania tenki asegura ba alunus:

 • ·   Pratika no komprende prinsipius básicas demokratika
 • · Kuñesimentu kona-ba kestaun isu-isu lokal no global neébe importante ba sosiedade sustentável.
Nivel edukasaun sekundaria nian programa edukasaun sidadania ho objetivo hanesan baze demokratika ba sistema no valores hodi aplika profunda kuñesimentu ba alunus sira kona-ba kondisaun sosial kontemporer no isu-isu sosiais. Objetivu seluk mos fo fornese ba alunus sira hodi melhora kondisoes atu partisipa ativamente iha vida sosiedade hodi prepara no atende mudansa sira neébe maka iha sosiedade.

País de Gales (Wales):

Iha Pais Gales (Wales) ba nível edukasaun pre eskolar laiha kurrikulu neébe propoin kona-ba edukasaun sidadania maibe ba labarik sira hahu husi tinan 5 tenki aprende ona kona-ba kriaturas neébe moris, no oinsa atu kuidadu no respeita no preokupa oinsa atu responde positivamente varias kultural no linguage foun.

Ba nível primaria no sekundaria ba revizaun foun kurrikulu nasional iha fulan Agustu – Setembru 2000 ba eskola publiku iha Gales (Wales) obrigatóriu ba alunus sira hahu husi tinan 5-16 tenki aprende programa ida ho naran Formasaun pessoal no Sociais (PSE). PSE hanesan edukasaun ida hodi dezenvolve moral e espiritual ba foin sae sira hodi prepara no desempenho papel iha sosiedade no vida komum.

III.  Observasaun husi Singapura no México.

Tuir obervasaun iha Singapura no Mexico iha fatin publiku iha buat rua neébe maka importante no ita la pratika iha ita rain. Exemplu dezenvolvimentu fíziku iha fatin publiku. Iha Singapura kontraktor sira halao rehabilitasaun ba estrada iha servisu tolu maka sira halao dala ida deit no tempu hanesan. Premeiru kee estrada, sira prepara mos material balun neébe maka atu uza ba estrada nee iha fatin kedas. Foer neébe mak hasai husi impatu kee estrada nian kareta ida prepara kedas hodi tula foer sira nee. Lakeur deit fatin nee kaber tia ona no tráfiku bele lao ho diak. Hanesan mos iha México wainhira sira halao rehabilitasaun uma iha fatin publiku sira tenki taka metin ho redi para foer ruma labele sai ba liur. Mesmu ke sai ba liur hanesan iha estrada servisu dasa rai nian iha fatin kedas hodi hamos foer sira neé. Kuandu sira hare katak fatin movimentu rame los iha loron mak servisu rehabilitasaun neé servisu fali iha kalan. Hodi nuneé la difikulta ativida momiventu iha loron nian.

Oinsa rezolve trafiku iha estrada. Iha Singapura kondutor sira iha konxiensia as tebes. Wainhira iha lampu merah sira para kareta hein lampu matak atu lao. Maibe iha kazu balun neébe maka fo impatu ba trafiku hodi kontinua lao sira hein nafatin iha lampu merah mesmu ke lampu neé matak ona too fali mean mos sira hein nafatin. Kazu sira hanesan nee liliu iha lokasi sira nebe mak iha rotunda ka kruzamentu.

Observasaun seluk mos kona-ba kareta truk ka kareta boot neébe maka fornese nesesidade bazika ba hotéis- restaurantes no lojas ka super-merkadu iha Singapura sira hahu servisu iha tuku 3 dader no tenki remata antes oras servisu. Hanesan mos kareta neébe maka tula lixo ka foer.


IV.  Edukasaun Sidadania iha Timor-Leste

Iha Konstituisaun RDTL artigu 59 neébe fo kbiit ba edukasaun no kultura. Iha point lima (5) husi artigu 59 neé fo garantia ba ema hotu-hotu iha direitu atu partisipa iha edukasaun no haburas kultura. Base legal husi Konstituisaun neé maka eskola publiku hotu hahu husi pre eskolar too nível sekundaria eskola saugati (grátis)[11]. Alende konstituisaun RDTL iha Lei base Edukasaun nomor 14-2008 nian mos reforsa ba estadu atu iha responsabilidade especial hodi promove demokratizasaun liuhusi edukasaun hodi garante direitos ba igualdade no opurtunidade neébe justu no efetivu.

Mesmu eskola saugate maibe iha kumunidade balun maka lahatama oan sira ba eskola. Hanesan Presidente Republika hateten katak “ita nia vida la iha sentidu kuandu ita la tau matan ba ita nia oan sira nia edukasaun, tanba edukasaun importante tebes ba futuru oan sira nian”. Presidente mos husu ba kumunidade atu redus gastu ba problema kultura hanesan lia moris no lian mate[12]. Presidente mos husu ba Governu atu halao edukasaun sidadania ba kumunidade liliu ba makaer ukun sira iha baze hodi nuneé sira bele halao knaar didiak. Tanba iha líder komunitariu balun neébe maka la respeita patriomonio estadu nian hanesan bandeira nasional[13].

Iha V Governu Konstitusionál Ministeriu Edukasaun Timor-Leste hasai matan dalan ida ho naran kurrikulu ba ensinu baziku 2014 deskreve edukasaun sidadania hanesan tuir mai nee; estudante sira atu komprende regulamentu no responsabilidade sosiedade nian no dalan atu sira bele partisipa ho ativu nuúdar cidadão nasaun nian. Estudante sira presiza atu sente katak sira mak parte importante husi kumunidade eskola no kumunidade lokál. Atu ajuda dezenvolve abilidade no komprensaun kona-ba sai membru kumunidade ida, kurrikulu fo oportunidade no estratéjia atu;


 • ·   Servisu iha groupu, dezenvolve, no pratika atitude tolerância no kooperasaun nian, inklui dalan oinsa atu rezolve problema ho dame.
 • ·  Respeita tradisaun no kultura neébe diferente, no konese oinsa ema ida-idak bele kontribui ba atividade komun.
 • ·  Konese no dezenvolve sira-nia abilidade no talentu rasik hodi kontribui tuir sira-nia kapasidade, no atu konese no apoiu kontribuisaun husi ema seluk.
 • ·  Partisipa iha atividade kumunidade lokal no nasional nian.
 • ·  Komprende prinsipiu demokrasia nian no respeita prinsipiu hirak-neé iha moris loron-loron.
 • · Promove partisipasaun ema hotu nian iha dezenvolvimentu nasaun nian no iha aspetu moris nian, lahó diskriminasaun jéneru, rasa, relijiaun, klase sosial, abilidade, no hanoin oin-oin[14].
Iha livru kurrikulu nee la defini kona-ba kurrikulu edukasaun sidadania nian, maibe propoin iha siénsia sosiál nian neébe deskreve katak Siènsia Sosiál mak estudu kona-ba interasaun entre individu no ninia ambiente lokál neébe inklui rai no ema. Komponente kurrikulár Siénsia Sosiál, liuhusi objetivu no resultado aprendizajen sira, maka fó oportunidade ida hodi dezenvolve labarik no foin saé sira-nia abilidade atu hareé, observa, no responde diák ba nesesidade sosiál hodi kontribui ba dame no koezaun sosiedade nian. Nuneé mós kapasita estudante sira atu tau matan no kuidadu ba ema no ba rai (ambiente lokál). Komponente kurrikulár neé dezenvolve sentimentu hadomi no fiar-an, no respeitu no hahalok pasifiku ba ema seluk.

Materia sidadania neébe maka propoin iha kurrikulu Siénsia Sosiál nian neébe mak konsidera hotu hanesan matéria sidadania iha konseitu hat (4) ba nível edukasaun ensinu bazika mak hanesan tuir mai neé;

·         Ema – identidade pessoal no relasaun ho ema seluk, neébe oin-hanesan entre ema mak: direitos umanus, valor komún sira, no dependência ba malu; no diferensa sira maka: kultura, ambiente, no perspetiva sira. Materia hanorin iha eskola mak hanesan; edukasaun moral, psikolojia, Antropolojia, edukasaun sivika. 
·         Fatin – rai konseitu ba fatin nuúdar parte fundamentál ida ba ema moris; relasaun entre ema, balada sira, no sira-nia ambiente natural; no presiza atu proteje rai no rekursu naturál sira liuhusi dezenvolvimentu ida-neébe responsável no sustantavel. Materia hanorin mak hanesan Jeografia, estudu Ambiente lokal.
·         Tempu – agora, uluk, no aban-bainrua; no konseitu kona-ba kontinua nafatin no transforma ba nível pessoal, família, kumunidade, nasaun, no mundu. Materia hanorin mak historia.
·         Sistema – ema kria sistema oinoin inklui ekonomiku, politiku, sosiál, no kuluturál hodi ajuda ema atu moris hamutuk iha dame nia laran; husi sistema hirak-neé balun laó ho diák no balun lae, maibé enfinál sistema sira-nia efetividade depende ba ema neébe servisu iha sistema sira-neé nia laran. Materia maka hanesan; estudu sosial, estudu ekonomiku no estudu politiku.

Mesmu ita nia sistema edukasaun foin mak estabelese hodi regula kona-ba kurrikulu edukasaun tanba Timor-Leste foin sai husi konflitu ida neébe naruk. Tanba neè ema cidadao sira neébe maka agora dadauk kaer ukun hanesan; Membru Governu, Deputadus, Presidente Republika, Juiz, Advogadu, Membru PNTL no FDTL, Dosenti, Mestri ka Mestra sira, Profesional Saúde, Funsionariu Publiku inklui Líder Lokàl, no Empresariu sira mesak produtu hotu husi sistema edukasaun bazika kolonial nian.

Relasiona ho edukasaun sidadania ba kumunidade iha Timor-Leste halao dala barak ona liu husi Governo no mos Sosiedade Sivil neébe maka halao desiminazaun ba lei ruma iha kumunidade no mos partido politikus sira neébe maka sempre koalia kona-ba programa partido no selu-seluk tan. Maibe faktus hatudu katak ida neé deit sidauk toó. Fator seluk neébe maka bele mos impata ba cidadão sira maka lian fuan husi ema politikus sira liu husi media komunikasaun. Povu hare katak saída maka líder politikus sira koalia la sai realidade tanba iha pratika la tuir saída maka sira koalia. Exemplu kiik la bele fuma iha fatin publiku maibe faktus hatudu katak líder sira neé fuma nafatin iha fatin publiku. Exemplu seluk mos hatudu katak kareta estadu labele utiliza iha loron laos loron servisu nian. Maibe faktus hatudu katak kareta estado kontinua halao movimentu iha loron laos loron servisu nian. Exemplu seluk hanesan mestri/a ka dosente, profesional saúde inklui funcionariu publiku mos abandona iha tempu oras servisu nian. Exemplu sira neé husi parte formal nian. Agora ita hare husi parte infomal nian (cidadão). Exemplu governu bandu ba populasaun sira atu labele faan sasan iha estrada maibe populasaun faan nafatin iha estrada. Exemplu seluk kona-ba viola regras trafiku nian maibe atetude ida neé nafatin. Exemplu seluk soe foer arbiru deit iha fatin publiku.

Exemplu sira neé sai atetude ida neébe ladiak iha cidadão sira nia oin hare husi parte formal nian. Viola regras husi parte informal nian, bele dehan falta de konxiensia husi sidadania sira oinsa uza fasilidade publiku hanesan estrada, merkadu no selu-seluk tan. Iha parte balun hanesan fasilidade sira neébe maka la utiliza ho diak husi populasaun dala ruma laos salah mesak populasaun deit. Maibe agente desenvolvimentu hanesan estadu ka governu mos tenki toman responsabilidade ba aktus sira nee. Tanba saída mak iha fasilidade iha maibe ema la utiliza. Ida neé iha perguntas barak mak sidauk iha solusaun. Exemplu hanesan mercado Manleuana no selu-seluk tan.

Oinsa maka bele prevene no hadia atetude sira neé. Mentalidade sira neé liga ba konxiensia ema ida-idak nia no mos liga ba tempu pasadu ho sistema edukasaun husi produtu sistema kolonial nian no makaer fukun sira neé mos mai husi tempu pasadu neébe mak involve an no ativu iha konflitu hodi liberta funu naruk ida neé. Liliu ba makaer fukun sira neébe maka uluk involve iha konflitus saída maka sira halo no koalia ida nee “lia los”. Lider sira neé fo nafatin influensa ba prosesu harií konstrusaun estadu iha tempu ukun rasik an iha era desenvolvimentu ba moris diak nian.


V. Konkluzaun 

Edukasaun sidadania pratika ida neébe tenki hahu husi jardin infantil (pre eskolar) ba cidadão tomak. Alende aprende edukasaun sidadania iha nível edukasaun hahu husi jardin infantil too universidade ka adultu maibe knaar ambiente hanesan família ka sosiedade mos importante atu pratika no habelar kona-ba edukasaun sidadania. Saida mak aprende iha nível eskolar atu refleta no responde kona-ba nesesidade sosiedade nian. Oinsa iha sosiedade bele kria harmonia paz no estabilidade entre kumunidade hanesan;  respeita malu, democratizasaun kona-ba valores kultural neébe mak diferensa buat sira hotu neé mai husi produtu edukasaun nian. Iha sosiedade ambienti ida neébe vida no valores tradisionais sira nakunu ho komplexidade maibé ho edukasaun bele prevene no mos bele valoriza diferente sira neé sai riku-soin sosiedade ida nian.

Iha frase ida husi nasaun Lithuania hateten katak “formasaun sidadania ho objetivu hodi lori cidadão sira iha kapasidade no valor hodi foti desizaun no halao idea neébe luan kona-ba independesia preconceitos (prasangka). Ida neé hanesan necessário absolutu ida ba cidadão sira hanesan oportunidade ida hodi komprende kona-ba kontroversi no realidade vida politika no kultura tanto iha rai laran no mos iha mundu global, hodi aprende no analisa konflitus politika no sosial ho kondisoes variedades ho kontradisoes no intereses hodi hare no kompriende lasu (perangkap) demokratizasaun neé rasik, hodi aprende kompentensias no hadia desizaun neébe adekuadu.

Formasaun sidadania neé mos atu ajuda cidadão (alunus) sira hodi kompriende katak demokratizasaun laos no tenki toma desizaun atu foti hanesan absoluto. Maibe neé representa knaar individual neébe ativu ho efektivu iha interesse ba futuru ou sosiedade iha estadu no sosiedade tomak”.

Vizaun edukasaun husi Lithuania nee refleta buat hotu neébe maka sai produtu edukasaun nian neébe bele kria no pratika iha sosiedade kona-ba valores sira neébe mak fo vantazen ba ema atu sai cidadão diak.

Iha Timor-Leste atetude sosiedade la refleta realidade neébe tane as paz no estabilidade iha rai laran maibe atetude sira neé laos sosiedade nia sala rasik. Entidade hotu-hotu kontribui ba prosesu sira neé. Tanba neé liga ba edukasaun sidadania ba joven sira karik “ter-komtamina” ho ideologia neébe maka iha hahu husi prosesu luta ba ukun rasik an too prosesu desenvolvimento ohin, agora no futuru. Tan neé juvenil sira agora bele iha opurtunidade luan atu hahu kuda fini neébe diak liuhusi edukasaun sidadania ba ita nia oan no be oan sira.


Dili, Novembro 2015

Helio Freitas[1] https://sosiologibudaya.wordpress.com/2013/05/tv-dan-media-massa/
[2] Peter Russel, A Singularity in Time. (www.peterrussel.com/Odds/SoundsTrue2012.php)
[3]Majalah Basis, tahun ke-53 Maret – April 2004.
[5]https://sites.google.com/site/purnaningtitikfauziyah/10-kunci-rahasia-kesuksesan-orang-di-negara-jepang
[12]http://jornal.suara-timor-lorosae.com/taur-la-haruka-oan-ba-eskola-ita-laiha-vida
[13]Notisia TVTL, 4 Agustu 2015.
[14]Kurrikulu Nasional Ensinu Báziku Siklu Dahuluk no Daruak 2014, Ministerio da Educacao Republica Democratica de Timor-Leste, pag. 20. 

No comments: