Tuesday, December 03, 2013

Em Fatima, Portugal, 26 - 10 - 2013
Fatima, Portugal fatin ida nebe unik. Iha historia Nossa Senhora mosu iha fatin neba. Agora dadauk Fatima sai fatin historiko. Ema Catolika iha Mundo tomak koaze ba visita ba fatin nee hodi reza.Alende reza no mos bele hola sasan sira nebe maka iha letra Jesus, Nossa Senhora no selu-seluk tan.

No comments: