Tuesday, February 12, 2013

KONSENSUS NASIONAL LOKE VIZAUN FOUN BA FUTURUHusi: Hélio Freitas

Artigu ne'e publika iha Journal STL, 12 Fevereiru 2013.
Prosesu debate Orsamentu Jeral Estadu 2013 iha Parlamentu Nasional hahu iha loron 4 fulan Fevereiru 2013. Rezultado debate jeneralidade loron 3 ba orsamentu 2013 iha plenária Parlamentu Nasional passa ho  votasaun  maioria husi deputado  bloku Parlamentar no hetan abtensaun 25 husi deputado opozisaun Fretilin.
Tuir legalidade normais ne’ebe maka iha Parlamentu Nasional, wainhira hala’o votasaun final hodi hetan aprovasaun iha  jeneralidade, tama kedas ba sesaun debate espesialidade atu diskuti kona-ba orsamentu tuir  Ministério ida-idak nia ba tinan fiscal 2013 nian ne’ebe maka Governu prepara.
Maibe Parlamentu Nasional iha konsensus politika ida hodi hamosu projetu  deliberasaun hodi aprova rezolusaun  numeru 2/III (1) atu hari’i Komisaun Eventual ida hodi diskuti klean liu tan  konteudu orsamentu jeral estadu 2013 nian. Premeiru Ministru Senhor Kay Rala Xanana Gusmão iha ninia intervensaun kona-ba estabelesementu Komisaun Eventual ne’e hato’o katak, “Governu hakarak hetan produtu kualidade ida husi debate Orsamentu Jeral hanesan matadalan ida ba Governu atu jere orsamentu estadu ne’e ho responsabilidade maximu”.
Projeitu deliberasaun hodi estabelese Komisaun Eventual ne’e hato’o husi bankada hat (4) ne’ebe maka hetan fiar husi povu liu husi elisaun parlamentar iha tinan kotuk liu ba. Bankada hat (4) maka hanesan Bankada CNRT, Bankada Fretilin, Bankada PD no mos Bankada Frenti Mudansa hanesan proponente ba projetu deliberasaun ida ne’e.
Lider nain haat nee hamutuk iha Kraras, Viqueque 2013. Foto husi fb
Membru deputadu balun halo perguntas iha prosesu deliberasaun nebe atu hari’i Komisaun Eventual ne’e hodi hamosu preokupasaun makaas kona-ba konteudu Komisaun Eventual ne’e.  Tamba tuir sira nia hanoin,  projetu deliberasaun ne’e limita deputado balun nia knar atu partisipa hodi debate  Orsamentu Jeral Estadu ba tinan 2013 nian. Artigu 3 projeitu deliberasaun ne’e regula kona-ba kompozisaun membru Komisaun Eventual maka hanesan Prezidente Parlamentu, Vise-Prezidente, Prezidente Komisaun Espesializada sira iha Parlamentu, reprezentante Bankada husi partidu bloku  ida-idak no Bankada Fretilin nia reprezentante  nain nen (6). Reprezentante 6 husi bankada Fretilin  tamba laiha membru bankada Fretilin maka sai hanesan prezidente komisaun espesializada ba legislatura datolu (3) iha Parlamentu Nasional.
Estabelesimentu Komisaun Eventual ne’e hetan votus afavor 64 iha Parlamentu Nasional no deputado ida maka la vota tan iha momentu votasaun laiha fatin. Votasaun maioria ba projetu deliberasaun ida ne’e hetan apresiasaun husi povu Timor-Leste ne’ebe maka asiste prosesu debate iha plenária Parlamentu Nasional. Apresisaun ida ne’e tamba hahu hamosu ambiente politika foun iha Parlamentu ne’ebe mak laiha bankada ka deputadu ida  vota kontra ba projeitu deliberasaun  nee.
Komisaun ne’e hahu servisu ona iha loron 8 fulan Fevereiru 2013 iha Salaun Konferencia Parlamentu Nasional hamutuk ho membru Governu ne’ebe maka hanesan proponente ba orsamentu estadu no ikus mai sai nudar  implementador liu husi  sira nia knaar.
Mudansa politika ne’e hamosu rumores no mos opiniaun oin-oin ne’ebe maka susar atu hetan referensia husi esperencia  nasaun seluk iha mundu. Ita seidauk hatene saída mak sei mosu tuir Komisaun Eventual? Restruturasaun ba Governu? Desizaun politika iha prosesu sira ne’ebe akontese iha  Komisaun ida ne’e, no sei domina ho negasiasaun sira ho bazeia konsensus nebe nakonu ho “konkoordansia politika” iha Orsamentu 2013. Ambienti politika ne’e hamosu perguntas boot kona-ba checks and balances iha Governasaun no mos iha politika fiskalizasaun Parlamentu Nasional. Oinsa knaar opozisaun iha mundu demokrasia RDTL?  
Importante mak ne’e, ita hotu hein katak bankada hat (4) sira nia hanoin pozitivu ba demokrasia nurak Timor Leste nian, katak  hamosu konsensus politika hodi haforsa Governasaun no oinsa atu ezekuta orsamentu tuir Prioridade Nasional hodi estabelese dezenvolvimentu ne’ebe justu, inkluzivu no efisiente nune’e bele hari estadu ida ho justisa sosial no ekonomiku.  Tuir intervensaun Bankada Fretilin, liu husi Eis Premeiru Ministru Senhor Dr. Mari Alkateri iha diskusaun jeneralidade katak “ita tinan sanulu ona, ita pronto atu hamutuk reflete kona-ba ukun ita-nia rain, halo analiza ho objetividade no hamutuk lao ba oin ba sinteze ida ne’ebe tenki iha ona”. Diskursu ne’e sai sinal pozitivu ba politiku nain sira iha parlamentu wainhira halo intervensaun ba debate orsamentu iha jeneralidade ne’e fo apresiasaun ba hanoin hirak ne’ebe maka Senhor Mari Alkatiri hato’o iha intervensaun ne’e. Ideia hanesan mos hato’o husi Prezidente Bankada CNRT Deputadu Natalino dos Santos iha ninia intervensaun haktuir katak “hau hakarak expressa hau nia sentimento pessoal no institusional, hodi naran Bankada CNRT nian, apreseia no elojia tebe-tebes kontribuisaun boot ne’ebe atribui husi Bankada Opozisaun, Fretilin ba ambiente Debate Orsamentu Jeral ba tinan 2013 ida ne’e”.
Diskursu politiku sira hanesan ne’e fo influensa makaas ba prosesu no dinamika demokratizasaun no mos ba mudansa politika iha rain laran. Dala-ruma Komisaun Eventual ne’ebe maka estabelese iha Parlamentu ne’e mos hetan impaktu husi diskursu politika sira ne’e. Ida ne’e hanesan dinamika husi prosesu demokratizasaun ne’ebe ita lao tuir hela ideal ba demokrasi  ne’ebe maka implementa iha mundu. Karik mudansa politika ida ne’e laiha referencia husi nasaun seluk duni, maibe prosesu ida ne’e  serve no  sai  hanesan forsa ida ba Governu atu servi  povu no nasaun ida ne’e. Tan ne’e  normal tebes wainhira Timor oan sira  bele hahu buat foun ida iha mundo no liu-liu iha Timor-Leste.
Iha fulan hirak liuba ema hotu preokupa kona-ba Nasoens Unidas ha-kotu sira nia mandatu iha loron 31 fulan Dezembru 2012, katak sei hamosu problema oi-oin ne’ebe maka afeta  politika iha rain laran. Maibe mudansa politika ida ne’e fo duni korajen ba ita hotu oinsa ita bele hamutuk hodi lao ba oin, laos ita hamutuk atu selok malu. Karik ida ne’e mos refleta husi dialogu sekretu entre lideransa sénior sira ne’ebe maka fasilita husi Uma Kreda hanesan ita hotu hatene kona-ba inkontru Maubessi ida no Maubessi rua iha tinan rua kotuk liuba.   
Mudansa politika ida ne’e hanesan demokrasia  dialojiku ne’ebe maka ita hala’o iha momentu ida ne’e. Hanesan Anthony Giddens hateten (Beyond Left and Right). Demokrasia  dialojiku ne’e tuir Giddens  hanesan reflesaun sosial ne’ebe mosu husi atividade lor-loron husi organizasaun koletivu sira. Husi demokrasia dialojiku ne’e maka loke  fatin (ruang) ba publiku oinsa iha relasaun no toleransia ida ba individu, grupu no mos partido politiko sira. Husi demokrasia dialojiku ne’e maka kore politika radikalizmu sira ne’ebe maka pratika iha rain laran.
Mudansa politika ne’ebe maka hamosu husi bankada sira iha Parlamentu Nasional hanesan demokrasia ne’ebe bazeia ba dialogu. Ida ne’ebe maka hanesan dalan ida atu bele fo vantajen hodi rezolve problema nasional ne’ebe maka durante ne’e ema hotu preokupa. Hanesan Dr. Alkatiri ninia intervensaun iha parlamentu katak ita labele sai vitima ba ita nia votande rasik no mos ita labele sai vitima mos ba ita nia rekursu ne’ebe maka iha. Ita tenki uza ita nia rekursu sira ne’e ho onestidade hodi rezolve problema povu nian. Rekonhese mos katak ita iha rekursu ne’ebe la-sufisiente hodi servi nasaun tan ne’e sei efektivu liu tan wainhira rekursu sira ne’e ita tau hamutuk.
Karik ida ne’e hanesan forsa politika ida  no ezemplu husi lideransa sénior sira hodi bele tau preokupasaun no asuntus nasionais nudar prioridade, no mos halibur diferensas ideas sira  hodi diskuti no liga  ho Orçamentu Estado ba tinan 2013, nune’e bele responde ba preokupasaun ita hotu nian.  Karik ida ne’e mak sai rezultadu husi debate orsamentu estadu ba tinan ida ne’e, ita hotu tenki aprecia ba mudansa politika sira ne’e.  
Maske nune’e ita buka atu kestiona nafatin servisu Komisaun Eventual no relasaun ho eventu Orsamentu Estadu ne’e hamosu perguntas barak katak, laiha transparensia ba publiku iha prosesu Orsamentu, karik iha mudansa ruma iha rubrika Orsamentu Estadu ne’e mos publiku la-hatene. Preokupasaun kona-ba transparencia ne’e hato’o husi Lao Hamutuk katak komisaun eventual ne’e hanesan komisaun sekreta, hafraku transparência (Lao Hamutuk, 8-2-2013).
Koalia kona-ba transparencia iha politika, iha vantazen no mos desvantazen. Karik objectivo Governu nian atu halao desenvolvimento iha kualidade ka laiha kualidade, rua-rua ne’e hetan reasaun politika ne’ebe maka ita sempre rona durante tinan sanulu nia laran hanesan “inflasaun politika” iha plenária Parlamentu Nasional.  Tamba ne’e maka politiku sira iha Parlamentu no mos Governu iha komunikasaun politika atu buka dalan oinsa maka bele rezolve problema nasional sira, ita tenki apresia. Se karik iha mudansa orsamentu estadu 2013 nian no mos fo impaktu ba mudansa estrututura V Governu Konstitusional hanesan estratejia politika ida hodi hametin deferensas ideas iha líderanca nasionais sira, hodi responde no defende soberania vida nasaun nian, ita tenki apresia mos.
Hein katak rezultadu konsensus nasional ne’e bele loke vizaun foun ruma hodi hadia futuru Timor-Leste iha konstestu desenvolvimentu nasional ba moris diak ema hotu nian iha rai ida ne’e, sei hetan valorizasaun iha ita nia historia. 

Dili, 8 Fevereiro 2013
Cidadaun Timor-Leste hela iha Díli
Mobile +67077233484

No comments: