Thursday, December 13, 2012

HATI-HATI JALAN LICIN


Iha fulan Maiu-Julho 2011 hau la’o  hamutuk ho membru Parlamento Nasional husi Komisaun G ba asuntu Infraestruturas nian  ba Distrito tolu (3) hodi monitoriza konaba  kondisaun estrada no projeitu seluk nebe maka halao iha Distrito tolu (3). Distrito tolu (3) nee mak hanesan Distrito Viqueque husi parte Lorosa’e no rua seluk iha Distrito Covalima no enclave Oecussi.

Observasaun jeral konaba Infraestruturas Estradas no pontes iha rai laran sai preokupasaun boot ba komunidade nebe mak asesu ba estradas sira nee. Politika IV Governu Konstitusional ba tinan 2011 prioridade ba Infraestruturas. Ita hotu hatene katak Orcamento Estado Governu Timor-Leste aloka ba Infraestruturas ho motante nebe maka boot maibe saída maka resultado husi rehabilitasaun ba estradas sira nee. 

Tuir vizaun Governu katak Infraestruturas ba estradas bele resolve buat barak nebe maka ligasaun ho problema ekonomia iha rai laran.  Alende insfraestruturas Governu mos garante konaba seguransa iha rai laran. Garante konaba infraestruturas no seguransa iha Timor-Leste bele garantia investimento husi nasaun seluk ita Timor-Leste.

Vizaun politika Governu nia nee ita tenki apresia tanba povo iha rai laran persiza duni instraestruturas no siguransa nebe maka bele garante sira nia moris liliu garante konaba sira nia atividade loloron hodi hatutan sira nia moris. Maibe realidade hatudu ohin seluk konaba instraestruturas  liliu konaba estradas iha rai laran. Referencia husi Distrito 3 nebe mak temi iha leten hanesan referencia ida konaba kualidade estrada nebe maka gasta osan barak husi orçamento estado tinan 2010-2011 nian nebe maka temi iha leten.

Parte premeiro hahu husi Distrito Lorosae (Viqueque);
Estrada husi Dili too Vinilale antes too Asailatula ita bele dehan laos diak liu no mos laos at liu maibe tuir kondisaun estrutura rai iha fatin refere. Husi Asalaitula too Viqueque Vila estrada nee kondisaun at total. Ba ema kondutor sira nebe maka lori kareta liuhusi fatin neba karik sira uza kareta ho mudansa manual karik premeiro no maximun maka too treceiro ka gigi tiga deit to’o Viqueque vila.  

Liu tia Sub-distrito Ossu vila dalan ba Viqueque, Ponte ida besik Ossu vila tuhar iha fulan Setembru 2010. Ponte nee tuhar tanba udan no mota boot iha tempo neba. Iha tinan 2011 Ponte nee hadia tia ona maibe dook husi kualidade nebe maka diak. Eis Presidente Parlamento Nasional Fernando La Sama de Araújo iha TVTL hateten katak iha ponte leten rai bubu aas los no kareta bele mout iha ponte leten. Alende nee iha mos ponte seluk nebe maka tuhar iha Kampung Pasir besik Loihunu antes natal 2010. Ponte nee obra husi tempo Português nian. To’o agora laiha sinal ruma husi responsavel sira atu hadia fali ponti nee.

Situasaun ida nee kontradis fali ho ponti ida iha Kampung Naeboruk, Viqueque Vila. Ponte nee sidauk iha sinal ruma at maibe Kompania balun iha fatin nebe hamutuk ho Obras Publiko Regional iha ona planu atu sobu no hadia fila fali ponte nee. Ironis tebes ho politika ida nee. Oinsa Governu bele atua problema sira hanesan nee. Tuir lolos emergência liu la-hadia no sobu fali ponte nebe mak kondisaun diak hela hanesan iha ponte Naeboruk Viqueque Vila.

Parte sigundu  Dili – Covalima liuhusi Bobonaro

Estrada husi Dili ba Covalima liuhusi Maliana iha opiniaun barak wainhira ita hare ho matan rasik no sinti realidade nee oinsa. Dili too Bobonaro estrada normal maibe barak mak at hanesan iha Balibo antes tama ponte Maliana nian. Estrada nee at tanba rai halai iha tempu udan. Husi Maliana ba Zumalai so Kondutor sira brani no Kareta kondisaun diak maka bele liu husi fatin neba. Tanba estrada iha Bee Mean antes tama iha Sub-distrito Zumalai estrada nee at no kareta sira nebe maka liu neba tabele deit. Hanesan roda oin kareta nia liu, roda kotuk tabele deit iha estrada leten. Dala ida tan kondotur sira brani maka bele halo ida nee. Iha fatin neba so kondutor deit maka iha kareta laran, pasajeiros seluk diak liu sai husi kareta no hatudu dalan ba kondotor oinsa bele dulas bolanti atu sees ba rai koak iha fatin neba. Estrada nee hadia ona iha tinan 2010 tama kategoria emergência maibe laos diak liu maibe at ba bebeik.  Komunidade sira iha Covalima husu ba Governu diak liu loke estrada foun deit hanesan husi Lebos – Maliana. Sekarik hakarak hadiah tenki halao uluk estudu konaba estrutura no kondisaun rai iha fatin neba.

Solusaun ba estrada nee VI Governo Konstitusional liu-husi Secretario Estado Obras Public (SEOP) konvida empresa PT Waskita Karya (Indonesia) halo apresentasaun ida oinsa atu hadia estrada ida nee (Diario Nacional, 21 Setembru 2012). Rezultado inkontru ho PT Waskita Karya nee fo solosaun 3 maka hanesan alternativu atu hadia estrada nee. Premeiro maka halo tembok penahan ka moru ho montante orçamento 8-11 miloesn dólar Amerikana. Segundo solusaun maka atu halo bronzon ho montante orçamento 6-7 Miloens dólar Amerikana. Treceiro solusaun  maka halo ponte ho rangka baja ho montante orçamento 12-15 miloens dólar Amarika.

Solusaun tolu nebe maka hanesan alternativu hodi hadia estrada nee diak hotu. Maibe comunidade sira husu antes atu implementa projeitu nee diak liu halao estudo uluk konaba estrutura no kondisaun rai hanesan temi iha leten. Sekarik maka labele hadia, diak liu loke estrada foun.

Liu tia sub-distrito Zumalai antes too Distrito Covalima iha Aldeia Bora Ikun ponte kontu. Laiha sinais ruma hodi indika konaba problema nee. Kuando kondotur sira lori kareta la atensaun ho diak bele monu ba mota. Kondotor sira barak maka tenki hakiduk kareta hodi asesu ba dalan alternativu seluk nebe maka iha fatin refere. Husi Aldea Bora Ikun too estrada nasional ba Covalima bee mak nakunu iha estrada. Husi estrada boot antes too iha Suai Vila estrada sira nee laiha baleta. Susar atu indentifika estrada mak iha nebe, bee dalan mak iha nebe no dalan karau nia mak iha nebe. Hotu-hotu asesu iha fatin nee hotu.

Parte treseiro Dili – Oecussi.
Estrada Dili Oecussi to’o iha Mota Ain ita bele dehan normal tuir kondisaun laos diak liu no mos at liu. Maibe iha Karibala maka kontraktor sira sei hadia hela estrada. Hanesan halo luan estrada husi parte poho nian. Atividade nee halo passageiros sira han rai rahun to’o bosu didiak. Iha Mota Ulun Indonésia nia knua to’o Sakato, Oecussi iha sinais nebe maka iha halo kondotur sira tenki konsentrasi lori kareta iha fatin neba. Sinais sira iha dalan nee harekek HATI-HATI JALAN LICIN. Tanba Estrada nee kaber no kondotor sira halai husi fatin neba tenki kuidadu se-lae bele halai sees husi estrada laos tanba estrada at maibe tanba estrada kaber demais, tanba nee maka ema tau sinais neba “HATI-HATI JALAN LICIN”. Tuir observasaun iha fatin refere maioria kareta ho sapa TLS maka asesu ba estrada husi Mota Ain ba Oecussi no mos husi Oecussi ba Mota Ain iha tempo neba. Artigu ida nee sita deit situasaun iha tinan 2011 nian sekarik iha ona mudansa ruma artigu nee sei la refleta situasaun agora.

Geografikamente Timor-Leste ho NTT (Nusa Tenggara Timur, Indonésia) ligasaun hó rai no laiha tasi maka hafahe ita. Strutura rai entre rai rua nee laiha diferencia hanesan deit. Matérial kontrusaun sira nee mai husi Indonésia hotu tanbasa maka ita nia estrada nee kualidade laiha nafatin. Perguntas boot mai ita maka nee tanbasa ema nia estrada nee diak kompara ho ita nia estrada?

Karik ita koalia konaba politika desenvolvimento no investimento nebe maka Governu halao iha Timor-Leste no kompara ho nasaun desenvolvido sira nebe maka avançado liu hateten katak etika politika la’o neneik liu kompara hó infrastuturas no mudansa economia iha tempo globalizasaun economia*. Maibe realidade iha Timor-Leste kontradis hó argumento ida nee. Katak iha Timor-Leste politika mak avançado liu kompara hó infrastruturas no mudansa economia global nebe maka la’o iha nasaun desenvolvido sira. Tanba investimento nebe maka Governo hala’o iha nasaun ida nee laos konsentra ba desenvolmento infrastruturas maibe investimento politika hodi garante knaar  Governasaun, segurança no problema pasado nebe maka tenki rezolve hó kontestu ká slogan desenvolvimento.   

Díli, 13 Dezembru  2012


* B. Herry  Priyono, Jalan Ketiga sebagai Utopia

No comments: