Friday, July 01, 2011

Konstrusaun Supply Base Hodi Fasilita Industria Minarai no Gas

I. Intrudusaun

Governu liuhusi resolusaun nomor 45/2010 koalia kona-ba planu asaun ba supply base ka lojistika base iha Suai atu fornesimento ba prosesu servisu riko soi husi tasi laran hanesan mina ho gas nebe maka sei explora iha tasi laran . Projeitu supply base nee hanesan harii infraestrutura ida atu suporta fornesimento lojistika ba operasaun minarai ho gas iha tasi laran. Idea atu harii infraestrutura supply base iha tinan 2007 maibe governu sidauk hahu iha tempo neba tamba tenki halao studu no mos tenki prepara desenhu inklui mos rekursu umanu

Instalasaun infraestrutura nee hanesan parte positivu ida atu alkansa dezenvolvimento nasional iha rai laran liliu projeitu nebe maka IV Governu Konstitusional hanaran Projeitu Tasi Mane . Projeitu Tasi Mane inklui iha Distritu tolu (3) nebe maka iha area tasi mane hanesan, Covalima, Manufahi no Viqueque. Atu alkansa objetivu nee Governu mos halao ona studu iha fatin sira nebe maka sai tarjetu ba projeitu nee.

Francisco da Costa Monteiro, asesor iha Secretario Estado Rekursu Naturais hateten katak, studu ba projeitu nee hahu tiha ona iha tinan 2009-2010 liu-ba. Iha studu nee governu identifika ona rai koaze 400 hektar iha Distritu Covalima Suku Camanasa sai tarjetu ba projeitu supply base. No iha Beaco Distritu Viqueque sai pabrika ba mina no gas. Agora dadauk Governu prepara hela deseñu no sei aprova iha Konselhu Ministru. Tuir Francisco katak deseñu aprova ona maka sei fo sai kona-ba tender ba projeitu sira nee.

Preparasaun Governu husi parte rekursu umanus haruka ona estudante barak ba estuda iha liur. Inklui funcionariu sira husi Secretario Estado Rekursu Naturais nia ba Surabaya, Indonezia foin lalais nee . Alende funcionario sefi Governu Premeiro-Ministru hamutuk ho Secretario Estado Rekursu Naturais no Ministru Infraestrutura mos vizita ba Kompania Lamongan Shorebase-Indonesia nebe iha esperiencia kona ba supply base. Kompania nee hanesan ramu (anak perusahan) ida husi Singapura Eastlog Holdings Pte. Ltd . Kompania Lamongan Shorebase nee mak fornese mina no gas ba fatin barak iha Indonesia inklui ba nasaun seluk hanesan Malaysia .

Vizita sefi Governu nee atu buka hatene klean liutan konaba oinsa atu estabelese projeitu supply base no kriteria saida deit maka perzisa hodi estabelese infraestruturas tekniku husi faze premeiro to’o faze manutensaun nian sai hanesan referencia ida ba Timor-Leste. Tuir Francisco Monteiro katak atu sai referencia ba konstrusaun projeitu tasi mane nian liliu instalasaun supply base maka kompania Lamongan Shorebase, Indonezia no Kompania Asian Supply Base husi Malaysia .


II. Orcamento nebe persija hodi estabelese projeitu sira ne’e:

Atu asegura konaba projeitu sira iha tasi mane iha Kosta Sul inklui supply base ne’e Governu aloka orsamento estado ba tinan 2011 total hamutuk liu $30 milhoens de-dolares Amerika. Motante orcamento ba projeitu tasi mane nee sei inklui projeitu sira hanesan tuir mai nee;

• Pakote dezenvolvimento Suai: inklui Portu Multifunsoens ($2,5 milhoens); Base Fornesimentu ka Supply Base ($11,5 milhoens); Rehabilitasaun Aeroportu (6,5 milhoens).
• Studu, konsepsaun no supervisaun detalhada kona-ba lokal dezenvolvimento Kosta Sul iha Beaco (5,8 milhoens).
• Dezenvolvimento infra-estrutura iha Kosta Sul atu halo analize kona-ba rota gazodutu (3,5 milhoens), no studus kona-ba ambientais ba investimento nee rasik (2,8 milhoens).
• Konsepsaun no estudus kona-ba dezenvolvimento Portu Maritimu Dili nian ($2 milhoens).

Ho motante orcamento nebe maka aloka ba projeitu sira nebe maka temi iha leten ne,e programa ida nebe seriu tebes atu responde nesecidade povu iha nasaun ida nee. Projeitu tasi mane ne,e sei fo benefisiu boot hanesan loke kampo servisu ba povu hodi nune bele reduz ona problema probreza iha rai laran.

Tuir deseñu nebe maka Governu prepara hatudu katak Kosta Sul sei sai movimento ida nebe maka boot iha futuru. Iha deseñu ne’e iha ona planu husi Distritu Suai to’o iha Beaco, Viqueque Governu sei halo dalan kabaer hanesan jalan tol iha fatin neba. Tanba dalan kaber ka jalan tol sei fasilita momento transportasaun husi no mai Suai-Beaco. Tuir planu katak fatin rua nee Beaco sai centru pabrika konaba mina ho gas no Suai sai centru fornesemento lojistika hanesan temi iha leten supply base. Ho planu ida nee Francisco hatutan katak Governu liu-husi Ministeriu relevantes sira sei kria kampo servisu iha dalan ninin entre Suai – Beaco. Fatin dalan ninin sira ne’e sei kria industria kiik oan sira ka home industry ho ida ne’e bele hasae kresimento ekonomi Timor-Leste iha futuru.

Tuir Parlamento katak planu Governu nee diak tebes, maibe nudar represetante povu, sei hare mos kona-ba vantazen no desvantazen husi projeitu ida nee. Ita perjisa hare aspeitu rua, positivu no negativu nudar balancu ida atu tetuk antes projeitu nee hahu.


III. Vantajen no Dezvantajen

Vantajen :

Tarjetu ba benefisiu husi projeitu ne’e sei fo vantajen ba populasaun iha nasaun ida nee, por ezemplu, servisu ida bele hamosu servisu seluk nebe maka iha relasaun ho operasaun supply base nia laran. Tuir Francisco da Costa Monteiro, operasaun supply base nee sei fo vantajen boot ba komunidade, tanba iha faze konstrusaunatu harí’í supply base ne’e sei involve ema rihun 2 rua – rihun tolu atu servisu iha fatin neba. No operasaun paska konstrusaun sei involve ema 200 – 300 maka sei servisu iha fatin supplya base nia laran .

Francisco mos hatutan katak, iha faze operasaun supply base, kompania barak maka sei involve atu fornese nesecidade lojistika iha fatin neba. Ezemplu, kompania ida sei tama konta deit ba fornesimento beé mós. Kompania seluk tama konta deit ba fornesemento modo – nan no selu-seluk tan. No kompania seluk mos sei tama konta deit ba prepara hoteis no selu-seluk tan.

Pontos importante husi parte vantajen maka hanesan tuir mai nee:
- Loke kampo servisu ba populasaun
- Reduz probreza iha rai laran
- Produto lokal sei folin
- Hasae krisimento ekonomiko iha rai laran
- Kria estabilidade no pas


Dezvantejen :

Atu halao dezenvolvimento iha nasaun nebe deit sempre hamosu problema sosial no problema ambiental. Tuir Francisco da Costa Monteiro hateten katak impatu ambiental maka hanesan polusaun husi kareta no mos fatuk boot sira nebe maka sei muda husi fatin neba. Ba aspeitu ida nee Francisco mos aseita katak, konstrusaun supply base iha fatin neba sei fo impatu ambiental nebe ladiak. Nia la nega katak problema ambiental sei mosu iha futuru. Tan nee iha fulan Agustu tinan ida ne’e Governu sei halo estudu ida fokus liu ba impatu ambiental nian antes atu harí’í konstrusaun supply base iha fatin neba.

Impatu seluk, komunidade sira nebe hela iha area nebe sai tarjetu ba projeitu konstrusaun supply base tan ne’e sira sei lakon sira nia rai eransa. Iha parte seluk, sei mosu mos problema kona-ba rai nebe sei hanaruk problema iha komunidade nia let, tanba to’o ohin loron seidauk iha lei nebe maka adekuado atu rezolve. Tuir esplikasaun husi Francisco Monteiro, Governu idetifika ona rai kuaze 400 hektar atu harí’í supply base iha Suku Camanasa Suai hanesan temi iha leten. Governu halo ona survei sei harí’í ekipa konjunta ida inklui Ministeriu relevanno Governu sei harii ekipa konjunta ida inklui ministeriu relevantes sira atu halo mediasaun ho es atu halo mediasaun ho komunidade antes projeitu nee hahu. Governu mos iha obrigasaun atu fo fali rai seluk ba komunidade nebe lakon sira nia rai tanba hari’i supplay base. Problema rai ida nee Francisco hatutan katak Governu sei la muda populasaun obrigatoriu husi fatin neba.

Pontos importante husi parte dezvantajen maka hanesan tuir mai nee:
• Komunidade sei lakon sira nia rai eransa
• Sei hamosu problema ambiental (noise poluition and ambient poluition)
• Sei hamosu konflitu sosial
• Sei hamosu problema seguransa husi rai laran no mos husi nasaun seluk hanesan Indonesia tamba iha frontera.
• Sei hamosu mercado livre nebe maka sei hamate produto lokal

IV. Ba dala Ikus :

Pontos importantes sira nebe maka persija asegura ho lei, hodi nune bele asegura kontinuasaun projeitu ne’e ninia futuru to’o rohan. Tan ne’e Governu persija tau importansia hanesan tuir mai ne’e:


1. Asegura siguransa interna no mos externa
2. Asegura Infraestruturas hanesan estradas, pontes no hoteis
3. Asegura komunikasaun hanesan telepone internet no seluk tan
4. Rezolve rai eransa ates konstrusaun hahu
5. Asegura transportasaun
6. Asegura kontinuasaun projeitu ho lei, atu governu ida nebe tuir mai hatutan nafatin projeitu ne’e to’o rohan.Dili, 2 Juñu 2011

No comments: