Thursday, May 04, 2006

KOMUNIKADU ASOSIASAUN JORNALISTA TIMOR-LOROSA’E

Violensia mosu ona iha loron Sexta Feira 28 de Abril, 2006, loron ikus manifestasaun membru Falintil-FDTL “Petisaun.” Informasaun kona ba se mak hahu violensia no tansa sira hahu violensia seidauk klaru ba publiku. Rumores kona ba problema ida ne mosu barak ona no rumores mos iha ona kona ba violensia nebe sei mosu iha aban bainrua. Ami sente laran taridu ba guverno no orgaun soberano seluk nebe la fo informasaun lalais no aktual hodi hakalma populasaun depois de violensia ne akontese.

Iha Loron Mundial Liberdade Imprensa nian, 3 de Maio 2006, ami, jornalista Timor-Lorosa’e nebe halibur-an iha Asosiasaun Jornalista Timor Lorosa’e, AJTL, tuir mai ne’e, hato’o ami nia hanoin ba guverno no orgaun soberano sira:

• AJTL ho laran susar hato’o nia preokupasaun ba paniku nebe mosu iha populasaun nia leet, liu-liu populasaun nebe moris iha sidade Dili. Laran susar ne’e bazeia ami hanoin katak, ukun-na’in sira hahuu lakon kbiit moral no politika atu akalma populasaun atu labele paniku ho situasaun nebe mosu, hafoin manifestasaun membru Falintil-FDTL “Petisaun” ramata ho aksaun violensia iha loron 28 Abril 2006.
• AJTL kontinua preokupa ho mobilzasaun ema barak husi Sidade Dili ba interior.
• AJTL supporta politika guverno nia atu kontinua buka solusaun ba problema nebe mosu iha Falintil-FDTL nia laran, liu husi komisaun nebe governu no orgaun soberano sira hanoin atu hari.
• AJTL suporta politika guverno nian liu husi ministerio nebe kompetente atu identifika populasaun sira nebe nia sasan no uma rahun hodi nune’e bele buka tulun nebe lalais ba populasaun nebe directamente sai vitima ba aksaun violencia nebe mosu.
• AJTL husu ba guverno nudar poder executivo estado RDTL atu bele hari mos komisaun independente ida hodi investiga elementus violensia nebe mosu bainhira manifestasaun nebe hahu husi membru F-FDTL “Petisaun” sira nebe hamosu oho, sunu no estraga kareta no povo nia uma. Komisaun ida ne’e mos tenke involve komponente sociedade no tenke transparente no iha acesu ba meios komunikasaun sosial ka media.
• AJTL husu ba guverno ho orgaun soberano sira nebe kompetente atu klarifika ba publik kona ba situasaun nebe mosu iha Sexta-feira no Sabadu dader iha sidade Dili laran, liu-liu iha area Tasi-tolu. Tanba situasaun iha loron rua ne’e maka hamosu paniku iha populasaun nia leet to’o populasaun barak tenke husik hela sira nia hela fatin. No to ohin loron sei sai ba interior.
• Komisaun ne’e tenke buka hatene se se mak iha violensia ne nia kotuk, no medidas seguransa oinsa mak instituisaun, PNTL, to’o loke espasu ba manifestante sira atu halo violensia.
• AJTL husu mos ba guverno no orgaun soberano sira nebe kompetente atu fo explikasun nebe klaru no lolos kona ba razaun intervensaun Falintil-FDTL atu akalma situasaun iha Taci-tolu no fatin seluk nebe haleo sidade Dili.
• AJTL husu ba ukun-na’in sira, liu-liu ulun boot orgaun soberano sira atu tur hamutuk hodi diskuti kona ba oinsa atu hametin dame iha populasaun nia leet atu nune’e populasaun bele buka sira moris loro-loron hanesan baibain.
• Ami mos husu organisasoens media no imprensa sira, atu imprensa nasional ka internasional, atu fo informasaun nebe baseia deit ba fakta. Labele bazeia noticia no informasaun ba rumor, espekulasaun nebe serve deit atu aumenta paniku iha populasaun nia leet.

Dili, Loron Mundial Liberdade Imprensa, 2006.

Asosiasaun Jornalista Timor Lorosae


1. Vírgilio da Sílva Guterres Presidente AJTL_______________________________


2. Aderíto Hugo da Costa Vice Presidente AJTL___________________________


3. Rosario Martins Departemento Estranjero_________________________


4. Guilherme da Sílva Departemento Edukacão_________________________


5. Helio Freitas da Sílva Departemento Organisasi________________________

No comments: